Kun 10 millioner til tog-tiltak

Regjeringen la i dag fram sitt forslag til statsbudsjett for neste år.

Et av spenningsmomentene er satsinga på jernbanen gjennom Malvik.

Samferdselsdepartementet skriver i en pressemelding om satsingen på Trønder- og Meråkerbanen og tiltak for nye tog.

– I Nasjonal transportplan 2018–2029 er det lagt opp til å elektrifisere Trønder- og Meråkerbanen. Elektrifisering alene gir imidlertid ikke mulighet for å øke frekvensen mellom Trondheim og Steinkjer.

– For å legge til rette for økt frekvens, skal ulike tiltak for kapasitetsutvidelse og tidsbesparelser utredes nærmere, herunder alternativer som kombinerer tiltak for økt frekvens med full og delvis elektrifisering Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til videre planlegging for å tilpasse de foreliggende planene i 2019.

I tillegg foreslås det bevilget 88 millioner kroner til videreføring av Leangen stasjon.

For å kunne ta i bruk nytt togmateriell på Trønderbanen skal det bygges en ny og lengre mellomplattform på stasjonen, med adkomst fra ny veibru over Trønderbanen.

Det er planlagt anleggsstart på prosjektet i 2018, med sikte på å bli ferdig i 2019. Forventet sluttkostnad er ca. 200 millioner kroner. Kostnadene ved prosjektet er redusert gjennom å redusere prosjektomfanget, forenkling i sporplanen og justering av løsning for heishus/trappehus på østsiden av Leangbrua i første byggefase.

Vekst i frie inntekter fra 2018 til 2019

Fra 2018 til 2019 er det på landsbasis anslått en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,9 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2018. Kommunene i Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,1 prosent.

I Trøndelag har 20 av 48 kommuner en vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Røyrvik kommune med 5,8 prosent, mens Leka kommune har lavest vekst med 0 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2018.

Frie inntekter

Sett under ett hadde kommunene i Sør- og Nord-Trøndelag i 2017 utgiftskorrigerte frie inntekter på henholdsvis 99 og 98 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene.

I Trøndelag hadde 28 av 49 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene imellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd.

For Malvik kommune utgjør dette 7,34 millioner i frie inntekter noe som er en vekst på 3,6%.

Andre forslag

E6 Ranheim-Åsen, Trondheim, Malvik, Stjørdal og Levanger kommune
Nye Veier AS har ansvar for utbygging av E6 Ranheim – Åsen. Prosjektet er inndelt i to delstrekninger og klargjøres nå for utbygging. Det planlegges oppstart av anleggsarbeid i løpet av 2019 på delstrekningen Ranheim – Værnes. Vegutbyggingsavtalen forutsetter et totalt vederlag på 13 557 millioner kroner, hvor bompengefinansieringen skal bidra med 6 319 millioner kroner.

Bymiljøavtale for Trondheim
Miljøpakke Trondheim er en del av bymiljøavtalen som ble inngått i 2016. Bymiljøavtalen skal legge til rette for at veksten i persontransporten i Trondheim skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Bymiljøavtalen omfatter porteføljen i Miljøpakke Trondheim, jernbaneinvesteringer, riksveitiltak for kollektivtransport, sykkel og gange, samt tiltak finansiert med belønningsmidler. I tillegg inngår statlig tilskudd til prosjektkostnadene for Metrobuss.

Bymiljøavtalen skal reforhandles til en byvekstavtale som baseres på Nasjonal transportplan 2018–2029. Det pågår slike forhandlinger. De lokale forhandlingspartene er Trøndelag fylkeskommune og kommunene Trondheim, Malvik, Melhus og Stjørdal.
Det settes av 5 millioner kroner i statlig bidrag til Metrobussen, 15 millioner kroner til tiltak for kollektivtransport, sykkel og gange langs riksvei og 170 millioner kroner i belønningsmidler.  

Helse

Regjeringen foreslår 50 millioner kroner til å styrke rekrutteringstilskuddet for kommuner som ansetter psykolog. Midlene inngår i den kommende Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse. Fra 1. januar 2020 har regjeringen lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse. Frem til lovplikten trer i kraft, vil kommuner som rekrutterer psykolog, kunne motta et årlig tilskudd per psykologårsverk.

Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til 450 nye dagaktivitetsplasser til hjemmeboende personer med demens. Tilskuddssatsen foreslås økt fra 30 til 50 prosent per plass. Målet er å stimulere til raskere oppbygging av et slikt tilbud.

Regjeringen foreslår å bevilge midler til om lag 1 500 heldøgns omsorgsplasser over hele landet. I forslaget heter det at tilskuddet skal splittes på to budsjettposter. En post skal brukes til netto tilvekst av omsorgsplasser, og en post til rehabilitering og utskifting av eksisterende heldøgns omsorgsplasser.

Statsbudsjettet skal vedtas av Stortinget.