Regionrådet møtes i Malvik

Regionrådet for Trondheimsregionen møtes i Bruket kulturhus i Hommelvik fredag 28.september.

Trondheimsregionen består av Stjørdal, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal, Indre Fosen og Malvik kommuner som alle har representanter til regionrådet og rådmannsforumet i organisasjonen.

Fra Malvik er Ordfører Ingrid Aune (Ap), Formannskapsmedlem Torgeir Anda (V) og Rådmannen som er faste medlemmer. Vara for ordføreren er Matz Ulstad (Ap) og vara for Torgeir Anda er Eva Lundemo (H) (kilde: trondheimsregionen.no)

Ambisjonen er at et tett samarbeid mellomdisse ni kommunene skal styrke Trondheimsregionen i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon. Regionen skal i framtiden hevde seg i toppen innen forskning, utdanning, næringsliv og kultur, og innen tjenester til befolkningen.

Finansiering

Ett av temaene fredag er finansiering av Trondheimsregionen for fremtiden. Det ble lagt fram en sak i forrige Regionråd om dette. Signalene/vedtaket var ikke så veldig tydelige, og det tyder på at på dette stadiet er vanskelig å ta stilling til hvordan Trondheimsregionen skal finansieres, og på hvilket nivå, står det i saksfremlegget.

Det må uansett fattes et vedtak som bestemmer rammene for 2019, og det tydeligste signalet var å justere tallene etter konsumprisindeksen og folketallsøkning. Det medfører en økning på ca 1,5 mill til rett i underkant av 6 mill, dvs ca 1,5 mill lavere enn den som har vært antydet som et ønsket nivå for egenfinansieringen.

Saken ble også diskutert i Rådmannsforum, og der ble vedtaket at man anbefaler at økningen innføres i to trinn, dvs halvparten i 2019 og halvparten for 2020.

Koster Malvik 400.000,- i året

Det er dette forslaget som legges fram for Regionrådet, hva det vil utgjøre kommer fram av tabellen nedenfor. Det vil si at egenfinansieringen i form av medlemsbidrag vil utgjøre ca 5,2 mill i 2019 og ca 6 mill i 2020.

For Malvik kommune vil det bety en økning fra ca 300.000,- i bidrag i 2010, til 418.000,- i 2020. (saken fortsetter under bildet)

Skjermdump fra sakspapirer

Disse rammene vil kunne medføre lavere aktivitet i 2019, men hvor mye vil avhenge av hvor
mye ekstern finansiering som vil komme på plass, ikke minst fordelingen av regionale
næringsfond.

Regionrådet må i neste valgperiode komme tilbake til hvilket langsiktig finansieringsnivå man
vil legge seg på, som det vil være naturlig å knytte opp mot den evalueringen som gjennomføres i slutten av valgperiode.

Til syvende og sist handler det om ambisjonsnivå.

Det er en fare i dagens landskap av regionrådssamarbeid at alle skal være med på alt, og at ingenting blir prioritert høyt nok til å ha en merverdi utover å være en uforpliktende møtearena.

Trondheimsregionen har i kraft av vekstmotoren Trondheim et potensial til å være en
utviklingskraft som ikke andre regionsamarbeid har, og som utfyller fylkeskommunens
uviklingskraft i en geografi der de selv har begrensete utviklingsressurser.

Selv med det foreslåtte nivået ligger budsjettet for Trondheimsregionen beskjedent an opp mot sammenlignbare organisasjoner, som eksempel har Greater Stavanger et budsjett på 26 mill, heter det i saken.

Øvrig agenda på møtet er:

  • Strategi for næringsareal for arealkrevende virksomhet
  • Luftfartsforum – framlegging av ny strategi
  • Studenters oppfatning av Trondheimsregionen
  • Møteplan 2019