Olje i avløpsvannet

Malvik kommune har over tid registrert olje i pumpestasjonen ved Svebergkrysset.

Avløpskummene oppover mot industriområdet har blitt undersøkt med «oljeabsorberende padder» og den kummen som ligger like nedenfor Trøndelag Bildeler tydelig viste oljeholdig avløpsvann.

Trøndelag bildeler har utslippstillatelse fra fylkesmannen.

Omfanget av olje gjør at kommunen ønsket en tilbakemelding fra Trøndelag Bildeler på rapport fra siste tømming og prøveresultater som viser resultat i forhold til utslippstillatelse. Dette skriver kommunen i en henvendelse til bedriften.

I brevet til bedriften spør kommunen om det har det vært noen spesielle hendelser og hva som kan forklare påviste oljemengder i avløpsvannet.

Uønsket hendelse

Trøndelag Bildeler AS bekrefter at de hadde en uønsket hendelse i april.

De har deretter vært i kontakt med et annet firma angående påviste oljemengder i avløpsvannet, som mener tiltak som må utføres er oftere tømming og kontroll av oljeutskiller.

Trøndelag Bildeler AS har hatt fast tømming og kontroll av oljeutskiller to ganger pr år. Etter hendelsen har de nå bestilt tømming fire ganger per år, skriver bedriften i sitt svar på Malvik kommunes henvendelse.

Hendelsen er kilden

Resultatet av prøvetakingen 10.september viser lave oljeverdier i avløpsvannet, ifølge Fylkesmannen i Trøndelag.

Klima og miljøavdelingen hos Fylkesmannen skriver i sin tilbakemelding at det er flott at bedriften tar meldingen fra kommunen på alvor og følger opp med tiltak.

For å sjekke at tømming av oljeutskilleren fungerer som den skal bør det tas en ekstra analyse i forkant av neste tømming i desember 2018. Dersom resultatet er innenfor kravet i tillatelsen kan dette rapporteres sammen med årsrapporten for 2018. Hvis utslippet er over kravet ønsker Fylkesmannen tilbakemelding på hvilke tiltak som iverksettes.

Det kan se ut som hendelsen i april kan være kilden. Fylkesmannen har bedt bedriften utdype hendelsen, og beskrive hvilke tiltak som er satt i verk for å hindre gjentakelser eller håndtere liknende utslipp, i årsrapporten for 2018.

Fylkesmannen minner om at en oljeutskiller er konstruert for å håndtere og rense oljeholdig avløpsvann, men klarer ikke håndtere store mengder vann, store utslipp av olje eller utslipp av andre typer kjemikalier for eksempel løsemidler.