Politikerne går mot rådmannen

Vil ha lokalt mobbeombud.

Utvalg for oppvekst og kultur vedtok torsdag å gå mot rådmannens innstilling om å ikke opprette mobbeombud i Malvik.

LES OGSÅ: Vil ikke opprette lokalt mobbeombud

Et forslag fra AP og KrF ble vedtatt mot Høyre og FrP sine to stemmer.

Vigdis M. P. Marthinsen (H) fremmet følgende endringsforslag:
Vi ber rådmannen utrede om Malvik kommune kan gå i samarbeid med nærliggende kommuner for ansettelse av mobbeombud. Ombudet skal være habil i forhold til kommunen og ikke være stasjonert i kommuner de er mobbeombud for, foruten Trondheim kommune. Forslaget fikk to stemmer (H og FrP)

Bjørn Kyllo (FRP) fremmet følgende endringsforslag:
Hovedutvalg for oppvekst og kultur gjentar vedtaket fra kommunestyret 18.6.18 og ber
rådmannen utrede og fremme en sak til kommunestyret om opprettelse av en stilling som
mobbeombud i Malvik kommune. Mobbeombud i kommunen skal opprettes, og rådmannen
bes om å utarbeide en instruks for stillingen med målsetting om å sikre barn og ungdom i
Malvik kommune en trygg tilværelse i barnehagen, grunnskolen og på fritiden. Mobbeombudet kan blant annet gi informasjon om forebygging av mobbing og om hvilke rettigheter elever og foresatte har, råd om hvordan foresatte eller elever skal gå frem for å kontakte skole eller barnehage, og veiledning til ansatte for å sikre at barn og ungdom har det trygt og godt. Det forutsettes også tett dialog om samarbeid med det fylkesvise mobbeombudet når dette er på plass i september 2018. Forslaget fra FrP fikk bare FrP sin stemme.

Sender saken tilbake

Forslaget fra Arbeiderpartiet og KrF ble vedtatt, mot Høyre og FrP sine to stemmer:

Saken sendes tilbake til Rådmannen for videre utredning med følgende føringer:
Det opprettes et eget mobbeombud for Malvik kommune snarest mulig i en forsøksperiode på 18 mnd. 

Mobbeombudet skal ha som høyest prioriterte oppgave å bistå med å løse mobbesaker.
Jfr Opplæringsloven er det skolene som har ansvaret for skolemiljøet! 

Mobbeombudet skal således ikke ta over håndteringer av saker, men bidra med oversikt og
kompetanse for å finne tiltak, eller hjelpe den enkelte skole å komme i kontakt med kompetanse som kan bidra. 

Det er viktig at mobbeombudet er en part som er uavhengig av den øvrige administrasjonen av skoler og barnehager. 

Ombudet skal kunne bistå både mobbeoffer, mobbere og deres foresatte med å finne løsninger for å få stoppet mobbing. 

Det skal også bistå dersom ansatte i skoler og barnehager i Malvik har behov for støtte til å få løst mobbetilfeller. 

Mobbeombudet skal også følge opp at skolene gjennomfører de pliktene de er gitt i

Opplæringsloven og Malvik kommunes egen Handlingsplan mot mobbing.

Det må også vurderes om mobbeombudets rolle i tillegg kan brukes som ressurs på andre
arenaer der veiledning kan hjelpe til et bedre oppvekstmiljø.

Det er viktig at ombudets bidrag og rolle dokumenteres godt slik at det kan gi grunnlag for en god evaluering ved prøveperiodens utløp.

Det oppfordres også til å se mot nabokommuner for å se om et samarbeid kan bidra til å sikre den uavhengige rollen, f.eks med skoleteamet i Trondheim.

Det presiseres at ombudet skal ha en dedikert rolle knyttet til Malvik. Det må også angis
kostnader for løsning(er) som foreslås, hvilken kompetanse som ønskes og hvilken
stillingsstørrelse som anbefales.

Saken skal endelig behandles av kommunestyret.