Har rådmannen i Malvik fulgt opp kommunestyrets vedtak?

Leserinnlegg av Lill Harriet Sandaune (FrP): Rådmannen i Malvik ser ut til å være misfornøyd med kritikken fra meg når det gjelder saken om opprettelse av mobbeombud.

Jeg er helt enig med rådmannen i at dette er en alvorlig beskyldning. Men som politiker blir jeg alvorlig bekymret når rådmannen i denne saken mener at han har utredet og gjort et grundig arbeid angående opprettelse av mobbeombud.

Slik jeg leser saksfremlegget og den vedlagte utredningen finnes det kun et avsnitt med seks linjer med drøfting rundt en slik funksjon, resten er oppramsing av vedtak som ble fattet i Storting og fylkesting.

Det kan synes som at det ikke finnes noen fordeler og behov for et mobbeombud i Malvik. Slik rådmannen legger det frem prioriteres det å orientere politikerne i Malvik om at det blir et fylkeskommunalt mobbeombud. Men dette var noe som kommunestyret var fullt klar over, og som dannet grunnlaget for det vedtaket som faktisk ble fattet. I saksfremlegget og rådmannens innstilling til vedtak legges det vekt på et nært samarbeid med det fylkesvise mobbeombudet i Trøndelag.

Det bør imidlertid være en stor selvfølge, uten at det fattes et eget vedtak om det.

Spørsmålet må være hvordan en opprettelse av mobbeombud i Malvik kan være med å forebygge og bekjempe mobbeproblematikken i kommunen? Hvordan kan man på best mulig måte organisere et slikt tiltak i kommunen? Hvordan kan et mobbeombud aktivt bidra til å bekjempe mobbing blant kommunens 2 785 barn og unge i barnehagene og skolene i Malvik? Men dette blir ikke berørt i rådmannens sekslinjers utredning.

At rådmannen har kommet frem til at man ikke trenger mobbeombud i Malvik er en ting, og noe som er beklagelig. Men da burde det i hvert fall vært en saksbehandling som viser styrker og svakheter ved en slik etablering. Ikke bare en avvisning av opprettelse av mobbeombud. Dette viser at vi som politikere må være veldig tydelig i bestillingen til rådmannen, slik at man faktisk tar de nødvendige grepene for å bekjempe problematikken rundt mobbing i Malvikskolen.

Jeg er skuffet over at rådmannen ikke vurderer det tidligere vedtaket fra et enstemmig kommunestyre som en mulighet til faktisk ta tak i mobbeproblematikken i kommunen vår. Arbeidet mot mobbing må skje hele tiden og være målrettet. Det hjelper ikke å bare vedta planer og håpe at det ordner seg.

Kommunen reviderer nå handlingsplan mot mobbing og krenkelser, og et mobbeombud vil være en gylden mulighet til å følge opp at denne blir etterfulgt, i både barnehager og skoler i kommunen. Isteden inntar rådmannen en «vente og se holdning», der man skal avvente en evaluering fra fylkeskommunens side i 2020.

Det vil ikke FrP finne seg i, arbeidet må starte snarest mulig.

Lill Harriet Sandaune

Gruppeleder FrP

Her kan du lese hele saksfremlegget 

LES OGSÅ: Rådmannen har fulgt opp kommunestyrets vedtak

LES OGSÅ: Mobbeombud er nødvendig for å bekjempe mobbing