Rådmannen har fulgt opp kommunestyrets vedtak

Leserinnlegg av rådmann i Malvik, Carl-Jackob Midttun: Rådmannen har fulgt opp kommunestyrets vedtak

I Bladet lørdag 8. september og Malviknytt 10. september hevder kommunestyrerepresentant Lill Harriet Sandaune at rådmannen i Malvik kommune ikke følger opp kommunestyrets vedtak.

Det er en alvorlig beskyldning.

Kommuneloven slår fast at rådmannen plikter å «påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt

Kommunestyret vedtok 18. juni følgende: «Kommunestyret ber rådmannen utrede og fremme en sak til kommunestyret om opprettelse av en stilling som mobbeombud i Malvik kommune

Rådmannen fikk altså i oppgave å utrede spørsmålet om opprettelse av en stilling som beskrevet.

Gode prosesser i samspillet mellom administrasjonen og politisk nivå er viktig for å nå vårt felles mål om et trygt og godt skolemiljø, i og utenfor skolen.

Rådmannen har fulgt opp kommunestyrets vedtak fra 18. juni. Utredningen som rådmannen nå har lagt fram i utvalg for oppvekst og kultur førstkommende torsdag, anbefaler at det ikke etableres et eget mobbeombud i Malvik kommune.

I stedet foreslår rådmannen at vi knytter oss tett opp til mobbeombudet for Trøndelag. Dette er et nyetablert mobbeombud som er i funksjon fra inneværende måned.

For Malvik og andre kommuner vil det etter rådmannens vurdering være både klokt og hensiktsmessig å evaluere dette mobbeombudets arbeid før vi eventuelt etablerer egne løsninger.

Bestillingen fra kommunestyret var en utredning om kommunalt mobbeombud. Utredningen er nå lagt fram for politisk behandling og rådmannen har kommet med sin anbefaling. Den videre behandlingen av saken skjer i politiske organer.

 

Malvik 10. september 2018

Carl-Jakob Midttun

Rådmann