Mobbeombud er nødvendig for å bekjempe mobbing

Leserinnlegg av Lill Harriet Sandaune (FrP): Opprettelse av mobbeombud i Malvik; En nødvendighet for å bekjempe mobbing i kommunen

I kommunestyremøtet 18. juni ble det enstemmig vedtatt følgende forslag fra KrF, Venstre og Pensjonistpartiet: «Kommunestyret ber rådmannen utrede og fremme en sak til kommunestyret om opprettelse av en stilling som mobbeombud i Malvik kommune.»

Nå har rådmannen jobbet med saken og fremmer en sak med følgende innstilling: «Det etableres ikke eget mobbeombud i Malvik, men etableres et nært samarbeid med det fylkesvise mobbeombudet i Trøndelag».

Saksfremlegget består av en side med såkalte «saksopplysninger» der man viser til Stortingets vedtak om opprettelse av mobbeombud på fylkeskommunalt eller regionalt nivå.

Dette blir å holde politikerne i Malvik kommune for narr.

Et enstemmig kommunestyre har gitt en tydelig bestilling til administrasjonen som nå blir fullstendig ignorert.

Da vedtaket ble fattet i juni var det over ett år siden det ble fattet vedtak i Stortinget om etablering av Mobbeombud på fylkeskommunalt eller regionalt nivå. Politikerne i Malvik var altså fullstendig klar over etableringen av et mobbeombud på fylkesnivå når vedtaket ble fattet, men likevel velger rådmannen å gå imot vedtaket.

Dersom Malvik kommune skal klare å ta tak i problemene vil opprettelsen av et eget mobbeombud være et viktig signal og redskap i kampen mot mobbing i Malvik. Derfor vil FrP i det kommende møtet i Utvalg for Oppvekst og kultur fremme følgende forslag:

Hovedutvalg for Oppvekst og kultur gjentar vedtaket fra kommunestyret 18.06.18 og ber rådmannen utrede og fremme en sak til kommunestyret om opprettelse av en stilling som mobbeombud i Malvik kommune. Mobbeombud i kommunen skal opprettes, og rådmannen bes om å utarbeide en instruks for stillingen med målsetting om å sikre barn og ungdom i Malvik kommune en trygg tilværelse i barnehagen, grunnskolen og på fritiden. 

Mobbeombudet kan blant annet gi informasjon om forebygging av mobbing og om hvilke rettigheter elever og foresatte har, råd om hvordan foresatte eller elever skal gå frem for å kontakte skole eller barnehage, og veiledning til ansatte for å sikre at barn og ungdom har det trygt og godt. Det forutsettes også tett dialog og samarbeid med det fylkesvise mobbeombudet når dette er på plass i september 2018.

Det er betryggende å se at Arbeiderpartiets leder i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur, Trond Hoseth, i sitt leserinnlegg i Malviknytt 5. september, er tydelig på at man vil ha opprettet et eget mobbeombud i Malvik. FrP håper derfor at det vil bli enstemmighet både i Utvalg for Oppvekst og kultur, formannskap og kommunestyre om at det skal opprettes et eget mobbeombud i Malvik kommune.

Gruppeleder for Malvik FrP

Lill Harriet Sandaune