Styrker satsingen på ungdom og utdanning

Trøndelag fylkeskommune og NAV Trøndelag styrker samarbeidet for at flere ungdommer skal fullføre videregående opplæring.

Ungdom i aldersgruppen 15-21 har en lovfestet rett til videregående opplæring. Likevel er det noen som dropper helt ut av skolen av ulike årsaker.

Tall fra Fylkeskommunen viser at kun 2,7 prosent av trøndersk ungdom dropper ut av skolen.

– Selv om tallet er lavt, skaper det store utfordringer for de dette gjelder. De får en vanskelig start på arbeidslivet, sier regiondirektør i NAV, Bente Wigum i en pressemelding.

Ungdom skal inkluderes

Inkluderingsdugnaden som er initiert av Regjeringen setter et ekstra fokus på personer med nedsatt arbeidsevne eller såkalt hull i CV-en. Målet er at denne gruppen skal få ekstra oppfølging og hjelp til å komme ut i arbeid.

– Ungdom som ramler ut av utdanningsløpet er blant de som får hull i CV-en. For denne gruppen kan det være vanskelig å komme ut i varig arbeid. Derfor er samarbeidet mellom NAV og fylkeskommunen rettet mot ungdom, spesielt viktig for å redusere denne gruppen arbeidssøkere i Trøndelag. Vårt felles mål er å få de tilbake på skolebenken i et tilpasset utdanningsløp, sier Wigum.

Karriereveiledning

– Avtalen er kjempeviktig å ha på plass fordi vi har mange av de samme utfordringene. Dessuten gir den overordna avtalen veldig tydelige rammer for underavtalene som vi skal få på plass nå, blant annet innenfor karriereveiledning. Vi har flere karrieresenter som vi samarbeider om i et partnerskap med NAV, sier fylkesdirektør for utdanning i Trøndelag, Vegard Iversen.

– Vår felles utfordring er at ungdom skal fullføre opplæring eller komme seg ut i arbeid. Her tror jeg nøkkelen er at ulike aktører drar i samme retning, som vi i fylkeskommunen, NAV, fylkesmannen, fylkeslegen og næringslivet, ramser Iversen opp.

Flere unge voksne i jobb

Samtidig som en liten del av trøndersk ungdom dropper helt ut av skolegang, er det en positiv utvikling i andelen unge voksne som kommer seg ut i arbeidslivet i Trøndelag.

– 74 prosent av arbeidsledige under 30 år går ledig i mindre enn 8 uker. Innenfor den perioden er de i arbeid, har fått et tilbud fra NAV eller er i medisinsk behandling, forteller Wigum.

Fornyelse av tidligere avtale

Avtalen som ble signert på Fylkets hus i Steinkjer tirsdag 4. september av Wigum og Iversen er en videreføring av en sentral avtale mellom daværende Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kommunenes Sentralforbund (KS).Avtalen innebærer blant annet et samarbeid mellom Oppfølgingstjenesten og NAV om videregående opplæring. Lærekandidater (grunnkompetanseløp) og lærlinger med behov for tilrettelegging i aldersgruppa 15 – 24 år er også nevnt som en av satsingsgruppene i avtalen.

I tillegg omfatter denne avtalen samarbeid med andre aktører innenfor følgende områder:

  • Partnerskap for karriereveiledning
  • Samarbeidsavtale om minoritetsspråklige med rett til videregående opplæring
  • Opplæring innenfor kriminalomsorgen – hvor samarbeidet er forankret i fylkesplan for opplæring innenfor kriminalomsorgen.