Sa ja til 18,5 meter i Hommelvik

Sist uke behandlet Utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging (ARESAM) to reguleringsplaner for utbygging i Hommelvik.

De to prosjektene er Homla Hageby (Stilashuset) og Hyggen (Wigumgården).

Homla Hageby

For prosjektet Homla Hageby er det snakk om 2.gangs behandling etter at reguleringsplanen har vært på høring. Det har ikke kommet vesentlige innsigelser etter høringsrunden. Reguleringsplanen gjelder et prosjekt for et kombinert leilighets- og næringsbygg på eiendommen Liavegen 2A i Hommelvik.

Næringslokalene vil være på bakkeplan med et areal på ca 2000m² og det planlegges bygd 67 leiligheter. Eiendommen inngår i det som er definert som sentrumssonen i Hommelvik med kombinert arealformål bolig, detaljhandel og kontor.

Det tillates et bygg med byggehøyde inntil 18,5 meter. Dette er 4, 5 meter høyere enn de føringer som er lagt i områdeplanen for Hommelvik sentrum.

Vedtaket var enstemmig og skal endelig avgjøres av kommunestyret senere i høst. (Saken fortsetter under bildet)

Illustrasjon: Hommelvik Panorama AS

Hyggen blir 18,5 meter

Den prosjekterte reguleringen or utbyggingen av Hyggen (Wigumgården) ble vedtatt sendt ut til offentlig ettersyn.

Hyggen er også et kombinert bolig og næringsbygg med forretninger i først etasje og boliger i de fire andre.

I forslaget hadde rådmannen gått inn for maksimal tillatt byggehøyde er 14 meter og 4 etg. Det to øverste etasjene skal være tilbaketrukket fra Malvikvegen, som er i tråd med områdereguleringsplanen for Hommelvik

Bernt Ole Ravlum (AP) fremmet endringsforslag til innstillingens hvor det heter at utvalget gir dispensasjon fra kravet om maksimal byggehøyde som nedfelt i sentrumsplanen. Maksimal byggehøyde er 18,5 meter og 5 etg. De to øverste etasjene skal være tilbaketrukket fra Malvikvegen, slik som områdereguleringsplanen for Hommelvik (sentrumsplanen) sier. (Saken fortsetter under bildet)

Mange vilkår

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven legges reguleringsplan for Hyggen ut til offentlig ettersyn med en liste på 30 vilkår hvor noen er gjengitt her.

Areal for forretning, tjenesteyting, idrett og felles leke- og uteoppholdsareal, i tillegg til tilkomst til disse, skal være universelt utformet, slik at apparat og anlegg kan brukes på like vilkår av alle.

Renovasjonspunkt skal etableres i tråd med gjeldene krav fra renovasjonsselskapet, blant annet med tanke på frihøyde.

Renovasjonsanlegget skal utformes på en trafikksikker måte slik at det ikke er nødvendig for beboerne å bruke kjørebanen for å kaste avfall.

Bygningen skal utformes slik at varelevering ikke er til sjenanse for gangtrafikk på fortau og annet areal.

Alle boenheter skal ha en «stille side», med minimum et soverom.

Nye balkonger og svalgangsløsninger mot Malvikvegen tillates ikke, kun franske dører.

Alle biloppstillingsplasser for boligene skal dekkes i egen parkeringskjeller.

Det skal ha solrik beliggenhet og være skjermet mot forurensning, støy, sterk vind og trafikk. Arealet brattere enn 1:3 skal ikke regnes med. Privat og felles uteoppholdsareal skal ligge i tilknytning til boenhetene.

Kommunen kan tillate at inntil en tredel av uteoppholdsarealet blir etablert utenfor planområdet. Det aktuelle arealet må i tilfelle være:

– regulert til friområde
– ha en trafikksikker gangadkomst fra planområdet på høyst 600 meter
– være opparbeidet som en lekeplass for hele strøket, tilrettelagt for alle aldersgrupper.

Plassering og utforming av uteoppholdsarealet skal godkjennes av kommunen.

Det kan utarbeides utbyggingsavtale for blant annet lekeplass, fortau, p-plasser, drift og vedlikehold av p-plasser, gangveg, vann og avløp.

Før det kan gis midlertidig brukstillatelse må det etableres nye adkomster fra tverrvegen til naboeiendommen i vest. Dagens avkjøringer til eiendommen i vest skal avvikles.

Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for boliger skal det være opparbeidet uteoppholdsareal.

Før det kan gis brukstillatelse for bygget skal tverrvegene mellom Malvikvegen og Øyavegen sikres som envegskjørte veier.

Ny vei for varelevering tegnes inn i plankartet som kjøreveg.

Etter vedtaket i ARESAM skal vilkårene innarbeides i plandokumentene før planen legges ut til offentlig ettersyn.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Illustrasjon: Norconsult