Sju har søkt om ettergivelse av e-skatt

Formannskapet behandlet tirsdag to søknader om ettergivelse av eiendomsskatt.

Søknadene var fra to innbyggere som til sammen søkte om ettergivelse av 13.120 kroner i eiendomsskatt for 2018.

Formannskapets protokoller viser at de så langt i år har behandlet sju søknader om ettergivelse av e-skatt.

Det er ettergitt 34.127,- kroner i e-skatt og det er gitt ett avslag på søknad om ettergivelse.

Avslag

Den ene av søknadene, fra en innbygger født i 1949, ble avslått etter en vurdering av de forelagte opplysninger hvor formannskapet fant at det ikke forelå tilstrekkelige grunner til at vilkårene i eiendomsskatteloven kan anses som oppfylte. Formannskapet vedtok at ettergivelse av ilagt eiendomsskatt for 2018 på 6 460 kroner ikke ble imøtekommet med fem mot to stemmer.

Ettergav e-skatt

Søknad om ettergivelse av eiendomsskatt for 2018 fra en innbygger født i 1966 ble innvilget. Etter vurdering av de forelagte opplysninger har formannskapet funnet at det foreligger tilstrekkelige grunner til at vilkårene i eiendomsskatteloven kan anses som oppfylte og at søknad om ettergivelse av ilagt eiendomsskatt for 2018 på 6 660 kroner Imøtekommes i sin helhet.