Går inn for Hyggen, men på vilkår

Rådmannen går inn for at den planlagte utbyggingen av boligkomplekset «Hyggen» (Wigumgården) i Hommelvik skal sendes ut på 1.gangs høring, men på visse vilkår.

Politikerne i utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging (ARESAM) skal behandle saken i sitt møte torsdag 22.august.

Denne planen har vært 1. gangsbehandlet tidligere, i februar 2016. Den ble da avvist med
følgende vedtak:

«Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 12-10 og § 12-11, avvises planforslaget for reguleringsplan for Hyggen. Før omarbeidet forslag kan fremmes på nytt skal punkt a) til q) under kapittelet avsluttende kommentar etterkommes ved utarbeidelse av ny plan.» (Saken fortsetter under bildet)

Illustrasjon: Norconsult

Har økt byggehøyden

Flere av disse vilkårene er endret i planforslaget, men ikke alle. Det står blant annet i vedtaket at høyder skal være i tråd med områdereguleringsplanen for Hommelvik (planID 201205). Dette er ikke endret.

I stedet for å endre høydene i tråd med vedtaket fra 2016, er høydene økt.
Rådmannen viser til bestemmelsen i områdeplanen som tillater maksimum 14 meter
byggehøyde, dette er en tydelig føring for reguleringsplanarbeidet.

Maksimal høyde på 14 meter ble også på nytt fastslått i vedtaket i ARESAM den 09.02.2016. I forslaget er maks byggehøyde 20 meter.

Prosjektet legger opp til en utbygging av ca. 40 nye boenheter, med tilhørende parkeringskjeller og et næringsareal på ca.1600 m². I tillegg skal det etableres bakkeparkering ved idrettsanlegget på Øya.

Nye vilkår 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven legges reguleringsplan for Hyggen ut til offentlig ettersyn med en liste på 30 vilkår hvor noen er gjengitt her.

Areal for forretning, tjenesteyting, idrett og felles leke- og uteoppholdsareal, i tillegg til tilkomst til disse, skal være universelt utformet, slik at apparat og anlegg kan brukes på like vilkår av alle.

Renovasjonspunkt skal etableres i tråd med gjeldene krav fra renovasjonsselskapet, blant annet med tanke på frihøyde.

Renovasjonsanlegget skal utformes på en trafikksikker måte slik at det ikke er nødvendig for beboerne å bruke kjørebanen for å kaste avfall.

Bygningen skal utformes slik at varelevering ikke er til sjenanse for gangtrafikk på fortau og annet areal.

Alle boenheter skal ha en «stille side», med minimum et soverom.

Nye balkonger og svalgangsløysninger mot Malvikvegen tillates ikke, kun franske dører.

Alle biloppstillingsplasser for boligene skal dekkes i egen parkeringskjeller.

Det skal ha solrik beliggenhet og være skjermet mot forurensning, støy, sterk vind og trafikk. Arealet brattere enn 1:3 skal ikke regnes med. Privat og felles uteoppholdsareal skal ligge i tilknytning til boenhetene.

Kommunen kan tillate at inntil en tredel av uteoppholdsarealet blir etablert utenfor
planområdet. Det aktuelle arealet må i tilfelle være:

– regulert til friområde
– ha en trafikksikker gangadkomst fra planområdet på høyst 600 meter
– være opparbeida som en lekeplass for hele strøket, tilrettelagt for alle aldersgrupper.

Plassering og utforming av uteoppholdsarealet skal godkjennes av kommunen.

Det kan utarbeides utbyggingsavtale for blant annet lekeplass, fortau, p-plasser, drift og vedlikehold av p-plasser, gangveg, vann og avløp.

Før det kan gis midlertidig brukstillatelse må det etableres nye adkomster fra tverrvegen til naboeiendommen i vest. Dagens avkjøringer til eiendommen i vest skal avvikles.

Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for boliger skal det være opparbeidet uteoppholdsareal.

Før det kan gis brukstillatelse for bygget skal tverrvegene mellom Malvikvegen og Øyavegen sikres som envegskjørte veier.

Ny vei for varelevering tegnes inn i plankartet som kjøreveg.

I innstillinga til Utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging skriver rådmannen at vilkårene skal innarbeides i plandokumentene før planen legges ut til offentlig ettersyn.

Godkjent reguleringsplankart, digitalt (SOSI og PDF), skal leveres kommunen før forslaget kan sluttbehandles.

Saken skal behandles av ARESAM onsdag 22.august.