Skal telle gytefisk i Homla

Malvik kommune har søkt Fylkesmannen i Trøndelag om midler til å gjennomføre gytefisktelling i Homla.

På statsbudsjettet er det satt av midler til dette som kommunene kan søke på for å bedre forvaltning og bevaring av vill anadrom laksefisk.

Malvik kommune har søkt om 40.000,- til telling av gytefisk, som er kostnaden ved gjennomføring av tiltaket.

Fylkesmannen har bevilget 30.000,- til prosjektet telling av gytefisk i Homla.

Undersøkelsen skal gi verdifull kunnskap om gyting og bestandstørrelse av laks i Homla-vassdraget, noe som Fylkesmannen vurderer som svært viktig.

Tellingen er vurdert som et sentralt ledd i grunnlaget for vurderingen av videre forvaltningstiltak og utforming av fiskeregler.