Fortsatt testing for skrantesjuke

Miljødirektoratet pålegger jegere i nasjonale kartleggingsområder å teste felte hjortevilt for skrantesjuke.

Miljødirektoratet ber kommune/villreinnemnd om å sende vedtaket til valdansvarlig representant for å gjøre pålegget kjent. Valdansvarlig representant må videreformidle vedtaket til de som jakter.

Skrantesjuke er en prionsykdom som er dødelig for hjortedyr. Sykdommen ble første gang påvist i Norge i mars 2016 på ei villreinsimle i Nordfjella villreinområde. Under jakta 2016 ble skrantesjuke påvist på ytterligere to villrein i dette området. For å hindre spredning av sykdommen, ble det besluttet å ta ut hele bestanden innenfor Nordfjella sone 1. Dette ble gjennomført i løpet av høsten 2017 og vinteren 2018, og området er nå inne i en brakkleggingsperiode før ei reinstamme skal reetableres i området, ifølge saneringsplanen. Det er påvist to typer skrantesjuke i Norge.

Påvist hos totalt 19 rein i Nordfjella sone 1 er en type skrantesjuke som ikke kan skilles fra den smittsomme typen som har spredd seg i Nord-Amerika. For å øke kunnskapen om utbredelsen av denne typen skrantesjuke er det viktig å teste alt fallvilt og alle villrein felt under jakt, samt ta prøver fra jakt på elg og hjort i områder nær Nordfjella villreinområde.

En ny type skrantesjuke, ofte kalt atypisk skrantesjuke, er funnet hos tre elg i Trøndelag og én hjort i Møre og Romsdal. Det er uavklart om atypisk skrantesjuke er smittsom eller om den kan opptre spontant uten å smitte videre. For å øke kunnskapen om atypisk skrantesyke spesielt, skal det gjennomføres målrettet kartlegging i de områdene der sykdomstypen er funnet, og i tillegg skal eldre elg og hjort i tilfeldig utvalgte kommuner testes.

Skrantesjuke kan påvises i prøver fra hjernen eller lymfeknuter. Dette krever tilgang til døde dyr og relativt ferske prøver. Hjorteviltbestandene i Norge reguleres i hovedsak igjennom jakt, og årlig felles rundt 100 000 elg, hjort, villrein og rådyr. Tilgangen til døde hjortevilt, og muligheten til å ta ut hjerneprøver, er derfor størst i forbindelse med jakt.

I den særskilte sykdomssituasjonen vi er i anser vi at kartlegging av skrantesjuke i Norge er så viktig at Miljødirektoratet velger å benytte muligheten til å pålegge jegere å teste felte hjortevilt for skrantesjuke.

Mattilsynet og Miljødirektoratet har et nasjonalt kartleggingsprogram for skrantesjuke. Programmet gjennomføres i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet. I kartleggingsprogrammet inngår fallvilt av alle hjorteviltartene, hjortevilt felt under jakt, samt tamrein og oppdrettshjort. Til sammen skal ca. 30 000 hjortedyr testes i Norge i 2018.

Av ressursmessige hensyn er intensiv kartlegging av skrantesjuke i forbindelse med hjorteviltjakta 2018 begrenset til villreinområdene, kommuner rundt de fire stedene hvor skrantesjuke er påvist per dags dato, her betegnet som Nordfjella-regionen, Selbu-regionen, Lierne-regionen og Gjemnesregionen, samt et tilfeldig utvalg av kommuner.

Selbu-regionen: Selbu, Stjørdal, Meråker, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen og Tydal kommuner.

I de kommunene som er nevnt over skal alle elg og hjort som er 2 år eller eldre testes for skrantesjuke. I alle villreinområdene i Norge skal villrein som er 1 år eller eldre testes for skrantesjuke. Testing av fallvilt som skal gjennomføres i alle kommuner i hele Norge, kommer i tillegg til dette. Alt fallvilt av elg, hjort, rådyr og villrein som er 1 år eller eldre skal testes for skrantesjuke, melder Miljødirektoratet.