Har du observert syk eller død fisk?

Vassføringa i elvene i Trøndelag skrumper, og langtidsvarselet er uten nedbør. Mange elver har ekstremt lav vannføring. Når forholdene er som nå kan det av flere årsaker bli problemer for laks og sjøørret.

Fylkesmannen ønsker at all fisk som opplagt er syk eller død, blir rapportert til Mattilsynet. Det er også ønskelig at fisk eller prøver fra fisk, blir sendt inn for nærmere undersøkelse.

Furunkulose
Furunkulose er en smittsom sykdom som kan gi høy dødelighet hos laksefisk både i ferskvann og i sjøvann. Furunkulose er en «liste 3 sykdom» og forekomst av, eller mistanke om furunkulose skal derfor umiddelbart rapporteres til Mattilsynet. Hovedsmittevei antas å være horisontalt, det vil si fra fisk til fisk.

Sykdomstegn og diagnostikk
Furunkulose forekommer i perakutt, subakutt eller kronisk form. Det vanligste symptomet i større fisk er at fisken får sår og byller (furunkler) i huden.
Ved utbrudd i settefiskanlegg får ofte fisken mørk farge, svært høy pustefrekvens og moderat eksopthalmus og kan dø hurtig uten andre ytre tegn.
Ved obduksjon av fisk med furunkulose ser man gjerne punktblødninger på bukhinne og innvoller. Vanlige histologiske forandringer er mikrokolonier av bakterier i gjeller, hjerte, fornyre og milt. Hjerteskade synes å være den mest sannsynlige dødsårsak.

Fisk smittet av Furunkulose.
Foto: Anton Rikstad

Furunkuloseutbrudd
Tidligere år har vi hatt furunkuloseutbrudd i Aursunda, Namsen, Årgårdsvassdraget og Bogna. Antall døde laks har variert fra noen få til 1000. Ved utbruddet i Sandøla i 2008 var det ca. 3 tonn laks som døde. Det er laget beredskapsplaner for noen elver, blant annet Namsenvassdraget. Fylkesmannen informerer selv om at det har vært et nært samarbeide med Mattilsynet de gangene det har vært utbrudd.

Hvordan rapportere til Mattilsynet?
Gå inn på Mattilsynet og velg og «annet». Fyll ut skjemaet. Husk god beskrivelse av sted og telefonnummer/epostadresse slik at det blir lett å ta kontakt hvis det skulle være behov for noen oppfølgingsspørsmål. Last gjerne opp bilder. Det er også mulig å varsle Mattilsynet på telefon.

De anbefalingene som gis fra Mattilsynet er følgende

  • Plukk døde laks opp fra elva for å redusere smittepresset (furunkulose er en bakterie). Grunneier er ansvarlig for å få fisken opp av elva, fiskere er ofte behjelpelige.
  • Ved stort antall dødfisk må fisken kvernes og ensileres for senere å leveres godkjent mottak. Kverning og ensilering er den beste metoden for å avhende død fisk.
  • Ved mindre antall dødfisk (opp til 50 stk.) kan nedgraving skje etter anbefaling fra Mattilsynet og i samråd med kommunen. Da må det tas hensyn til dybde til grunnvann og avstand til vassdrag, drikkevannskilder o.l. Evt. nedgraving skjer i samarbeid med grunneierlag/lakseråd.
  • Fisket i elv med utbrudd stopper som regel av seg sjøl, hvis ikke bør det stoppes med vedtak fra FM.
  • Men hvis det er sykdom og smittefare så må anbefalingene fra Mattilsynet følges.

Forekomst
Det ble påvist noen få tilfeller i 1960-årene, siste i 1969, etter import av regnbueørret fra Danmark. Deretter ble sykdommen reintrodusert til Norge i 1985 med latent infisert laksesmolt fra Skottland.
Fra slutten av 1980-årene og frem til 1992 var det hyppige sykdomsutbrudd i oppdrettsanlegg langs kysten av Sør- og Midt-Norge og nordover til Troms, der lave vanntemperaturer begrenset den videre spredningen nordover.

Utbrudd av furunkulose i Norge har i hovedsak vært knyttet til oppdrett i sjø og til settefiskanlegg som benytter urenset sjøvann i produksjonen, men det er også registrert utbrudd innenlands, i rent ferskvann, uten at sjøvann har vært til stede som mulig smittekilde. Sykdommen ble også spredd til en rekke norske elver, der utbrudd av furunkulose kan forekomme på vill laksefisk om sommeren, spesielt ved høy vanntemperatur og lav vannføring.

Sykdomsutbrudd forekommer som regel om sommeren og høsten når vanntemperaturen er høyere enn ca. 10 grader Celsius.
Gjennomføring av smittehygieniske tiltak og vaksinasjonsprogrammer i begynnelsen av 1990- årene bidro til at sykdommen stort sett forsvant, og i dag er det kun få utbrudd som registreres.

Kilder:
Fylkesmannen i Trøndelag
Veterinærinstituttet