Åtte nye vara til kommunestyret

Malvik kommunestyret fikk forrige uke åtte nye vararepresentanter fra tre ulike partier. Seks av dem stod opprinnelig ikke på valg.

Valgstyret i Malvik hadde mandag 18.juni møte for å avgjøre om tre av partiene i kommunestyret kunne få supplere vararepresentantlistene sine.

Senterpartiet, Høyre og Arbeiderpartiet har opplevd at flere av deres folkevalgte enten har fått fritak for sine verv eller fått innvilget permisjoner og at partiene har «brukt opp» sine vararepresentanter etter valgoppgjøret i 2015.

Enstemmighet

Valgstyret i Malvik fattet enstemmig følgende vedtak om supplerende valg:

Ronny Farsund rykker inn som vararepresentant i rekkefølge som i valgoppgjøret på Høyres liste til kommunestyret 2015 – 2019.

Knut Kvitvang Røflo rykker inn som midlertidig vararepresentant til og med 31.05.2019, i rekkefølge som i valgoppgjøret på Senterpartiets liste til kommunestyret 2015 – 2019.

Seks nye for AP

I kommunestyreperioden vi nå er inne i har det blitt innvilget sju fritak for representanter på Arbeiderpartiets liste til kommunestyret. Dette gjelder både medlemmer og vara-medlemmer.

Arbeiderpartiets gruppe ønsker nå å supplere varalisten til kommunestyret. Dette kan ikke
avhjelpes med et nytt valgoppgjør, og valgloven § 14-2 tredje ledd kommer dermed til
anvendelse:
Er antallet av vararepresentanter eller av en gruppes vararepresentanter blitt utilstrekkelig, og forholdet ikke kan avhjelpes ved nytt valgoppgjør etter annet ledd, kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige vararepresentantplassen. Gruppen underretter deretter fylkesvalgstyret eller valgstyret, som velger vedkommende som vararepresentant dersom valgbarhetsvilkårene er oppfylt.

Arbeiderpartiet kan ha opptil 15 varamedlemmer på sin liste til kommunestyret, de har i dag ni varamedlemmer. Det kan derfor velges inn inntil seks nye vararepresentanter på Arbeiderpartiets liste.

Som nye varamedlemmer til Arbeiderpartiets varaliste til kommunestyre ut valgperioden 2015 – 2019, ble Stein Ørjan Olsen, Kari Vikhammermo, Ingrid Løkken, Magne Røen og Ingrid Kaja Høiby valgt.