Lang dags ferd mot arealplan

Lokalpolitikerne i Malvik kommunestyre brukte nesten 14 timer sammen mandag for å komme seg gjennom en sakliste med 10 saker, to interpellasjoner og 10 referatsaker.
Det var flere store, både viktige og omfattende saker de folkevalgte skulle ta stilling til og med mange endringsforslag og innspill fikk ordføreren som møteleder mye å holde rede på utover dagen.
Arealplanen
Den saken som det var knyttet mest oppmerksomhet til var nok Kommuneplanens arealdel 2018-2030 (KAP) som nå skal ut på 1.gangs høring. Debatten mandag gikk på hvilke av de mange forslagene til disponering av areal som skulle være med ut på høringsrunden eller ikke.
Før behandlingen av saken ba Ole Herman Sveian (SP), Anders Frost (H) og Torstein Fosmo (AP) om at deres habilitet ble vurdert da de på ulikt vis var involvert i foreslåtte prosjekter.
Planene som har fått mest oppmerksomhet er etablering av travbane på Kvegjerdet og også mandag kveld bestod tilhørerbenken av tilskuere som hadde interesser enten i travbane eller andre prosjekter som var foreslått i planen.
Etter noe diskusjon om taletid og begrensninger av denne kom debatten i gang. (Saken fortsetter under bildet)

STEMTE FOR: Arbeiderpartiet, Høyre og FRP stemte for at travbanen skulle være med i KAP som nå skal ut på 1.gangs høring.

SP og SV skuffet over AP
I rådmannens innstilling, som først ble behandlet av Utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging (ARESAM), var forslaget om å etablere travbane på Kvegjerdet tatt inn i KAP. Tre av de fire flertallspartiene i  «Malvikerklæringen», SV, SP og MDG hadde signalisert at dette var de sterkt i mot bl.a. med tanke på jordvern, som de setter sterkt.
SV representant Rakel Trondal sa fra talerstolen at hun var både kritisk og skuffet over AP som ikke ville ta travbanen ut av KAP.
Ketil Sivertsen, gruppeleder for SP, gikk litt lengre og sa at AP bryter samarbeidet med SP, SV og MDG hvis de opprettholder travbanen inn i KAP etter 2.gangs behandling.
AP vil høre på folket
Både Matz Ulstad og Ingrid Aune fra Arbeiderpartiet sa at AP ville ha med travbanen ut i høringsrunden fordi partiet var opptatt av å høre hva vanlige folk mente og ville basere sitt vedtak i saken på mest mulig kunnskap.
Til slutt ble det vedtatt å sende Kommuneplanens Arealdel 2018-2030 (KAP), ut på høring med blant annet travbane, boligutbygging i Lunden, Sakslund Terrasse, Malvikbakk Økolandsby, og boliger i Foten (Sveian) med i planen.
Av innspill som ikke ble med i 1.høringsrunde er forslaget om eldreboliger med mer på Midtsand gård og spredt boligbygging på Verket, Mila og Karlstad i Mostadmark.
Kommuneplanens arealdel skal nå ut på høring i seks uker før kommunestyret får den tilbake til behandling i løpet av høsten.
Deretter må alle foreslåtte tiltak og prosjekter søke kommunen på nytt med ferdige reguleringsplaner i forhold til vedtatte bestemmelser for tiltaket.
Kommuneplanens arealdel vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside når høringen starter.