Supplerer vararekkene før behandlingen av arealplanen

Midt inne i en supertravel og lang møtedag for lokalpolitikerne i Malvik har ordfører Ingrid Aune (AP) innkalt Valgstyret (Formannskapet) til møte klokken 16.00.
På dagsorden står tre saker som alle handler om suppleringsvalg til vararepresentantliste.
Det er Høyre, Senterpartiet og Arbeiderpartiet som har bedt om denne suppleringen og ordføreren har valgt å innkalle Valgstyret før behandlingen av kommuneplanens arealdel (KAP) mandag.
Det kan tyde på at dette gjøres nå, for å unngå alle spørsmål om habilitet som kommunestyret brukte en time på ved forrige behandling.
Senterpartiet med mange inhabile
Etter at Senterpartiet fikk avslag på sin forespørsel om å få et midlertidig supleringsvalg i forbindelse med behandlingen av Kommunens arealplan (KAP) der flere av partiets representanter er inhabile har partiet nå søkt om suplering, under forutsetning av at vararepresentant Kristin Hestenes blir innvilget permisjon fra sine verv.
I saksfremlegget heter det: Kristin Hestenes har søkt permisjon fra sine politiske verv i Malvik kommune (k-sak 35/18).
Senterpartiets gruppe ønsker, dersom permisjonen blir innvilget, å supplere på sin
vararepresentantliste til kommunestyre med 1 representant i Hestenes’ permisjonstid.
Valgloven § 14-2 punkt 2 regulerer muligheten for nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til
kommunestyrets vararepresentantliste:
Det skal også foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass er blitt ledig, dersom
fylkesordføreren eller ordføreren finner dette nødvendig.
Da valgloven ikke direkte sier noe om muligheten for å anvende denne bestemmelsen ved en permisjon (som ikke er gitt ut valgperioden), har vi bedt om en uttalelse fra kommunal- og moderniseringsdepartementet.
De sier følgende: Departementet har tidligere lagt til grunn at bestemmelsens andre ledd kommer til anvendelse i tilfeller hvor det er innvilget fritak over en lengre periode, men ikke ut valgperioden, slik som i saken henvendelsen gjelder.
I følge valgstyrets protokoll fra kommunestyrevalget i 2018 er Knut Kvitvang Røflo rangert
etter siste vara på Senterpartiets liste, som nå er Ellen Forseth. Ellen Forseth ble supplert inn på varalista til Senterpartiet i valgstyrets møte 12.2.18.
Ved nytt midlertidig valgoppgjør rykker derfor Knut Kvitvang Røflo inn som nytt midlertidig
varamedlem til Senterpartiets kommunestyregruppe.
Ikke nødvendig med suplering i april
Ketil Sivertsen (SP) skrev i vår til ordføreren at når det gjelder behandling av arealplanen så vil Ole Herman Sveian være inhabil under behandlingen av hele planen grunnet et innspill han har sendt inn som privatperson.
I tillegg vil mest sannsynlig minst to vararepresentanter også være delvis/helt inhabile i behandlingen av arealplanen.
– For Ole Herman Sveian vil Kristin Hestenes bli innkalt, fortsatt har gruppen deres ett varamedlem, som ikke vil bli kjent inhabil, og som kan stille om det skulle bli andre forfall.
– Tonje Sjøvold er innvilget permisjon ut mai 2018. Dere har i hennes fravær fortsatt 5 representanter på varalisten, og jeg ser ikke nødvendigheten av å gjennomføre et midlertidig valgoppgjør for Senterpartiet, heter det i svaret fra ordfører Ingrid Aune som kom i april.
Ny vurdering
Rådmannen anbefaler at det foretas nytt midlertidig valgoppgjør slik at Knut Kvitvang Røflo
rykker inn på Senterpartiets vararepresentantliste til kommunestyret, i perioden Kristin Hestenes har permisjon
Ronny Farsund inn for Høyre
I forbindelse med at Kjell Dahle ble innvilget fritak fra sine politiske verv i Malvik kommune, ønsker Høyres gruppe å supplere på sin vararepresentantliste til kommunestyret
med en representant.
Valgloven § 14-2 regulerer nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til kommunestyret. Det foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass har blitt ledig, dersom ordfører finner dette nødvendig.
I følge valgstyrets protokoll fra kommunestyrevalget i 2015 er Ronny Farsund rangert etter siste vara på Høyres liste, Eugen Gravningen Sørmo.
Rådmannen innstiller på at ved nytt valgoppgjør rykker Ronny Farsund inn som nytt varamedlem til Høyres kommunestyregruppe.
Arbeiderpartiet får seks nye vara som ikke stod på listen
I kommunestyreperioden vi nå er inne i har det blitt innvilget 7 fritak for representanter på
Arbeiderpartiets liste til kommunestyret. Dette gjelder både medlemmer og  varamedlemmer.
Det er foretatt et nytt valgoppgjør for Arbeiderpartiet, i valgstyrets møte 18.04.2016. Der ble siste person (Roald Marstad) på Arbeiderpartiets liste til kommunestyrevalget i 2015, valgt inn.
Arbeiderpartiets gruppe ønsker nå å supplere varalisten til kommunestyret. Dette kan ikke
avhjelpes med et nytt valgoppgjør, og valgloven § 14-2 tredje ledd kommer dermed til
anvendelse:
Er antallet av vararepresentanter eller av en gruppes vararepresentanter blitt utilstrekkelig, og forholdet ikke kan avhjelpes ved nytt valgoppgjør etter annet ledd, kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige vararepresentantplassen. Gruppen underretter deretter fylkesvalgstyret eller valgstyret, som velger vedkommende som vararepresentant dersom valgbarhetsvilkårene er oppfylt.
Arbeiderpartiet kan ha opptil 15 varamedlemmer på sin liste til kommunestyret, de har i dag 9 varamedlemmer.
Det kan derfor velges inn inntil 6 nye vararepresentanter på Arbeiderpartiets liste.