Rådmannen beklaget håndteringen av mobbesak

Rådmannen i Malvik orienterte kommunestyret mandag om Fylkesmannens kritikk av kommunen som skoleeier i en konkret sak ved Vikhammer skole.
Flere kommunestyrerepresentanter etterlyste svar på om det medførte riktighet at eleven har vært innelåst på den aktuelle skole.
Nedenfor gjengir vi rådmannens orientering.
Orientering til folkevalgte 18. juni 2018
Som dere er kjent med, har Fylkesmannen i Trøndelag slått fast at Malvik kommune som skoleeier ikke har gjort det som kan forventes for å oppfylle en elev ved Vikhammer skole sin rett til et trygt og godt skolemiljø.
– Jeg beklager sterkt at vi ikke har klart å oppfylle denne retten.
De tiltak som har vært gjennomført for å trygge elevens læringsmiljø, har dessverre vist seg å ikke være tilstrekkelige.
7. mai vedtok Fylkesmannen derfor at Malvik kommune skal gjennomføre 6 konkrete tiltak.
Disse tiltakene handler blant annet om endringer og forbedringer både i klasserommet, i friminuttene og på skoleveien.
Fem av tiltakene hadde en gjennomføringsfrist til 21. mai, mens det sjette har frist til 20. juni.
Fra kommunen mottok brevet 7. mai og frem til fristen 21. mai er det arbeidet med implementering og iverksetting.
Derfor er status at fem av de seks tiltakene er iverksatt innen fristen 21. mai, og skolen har:
1. sikret at eleven får retten til klassetilhørighet er oppfylt.
2. vurdert om undervisningsgruppa til eleven er pedagogisk og
sikkerhetsmessig forsvarlig.
3. iverksatt tiltak for å sikre at skolemiljøet blir trygt og godt. Dette er
tiltak som tilsyn til og fra skole, tettere voksenoppdekking av elev og elever som har vært krenkende, tettere voksenoppdekking i alle overganger i skoledagen og nye bemanningsplaner for utetid.
4. kartlagt risikoområdene som finnes i skolegården og i garderoben, og satt inn egnet tilsyn.
5. sikret at alle følger varslingsplikten.
Det siste kravet fra Fylkesmannen handler om å legge en plan som skal sikre et trygt og godt klassemiljø – og også dette vil bli fulgt opp innen fristen som er 20. juni 2018.
Skolens konkrete plan framover er selvsagt å følge opp Fylkesmannens vedtak, og implementere tiltakene inn i planene for neste skoleår.
Rådmannen forventer at mobbing taes på alvor
Skolen vil gjennom dialog med PPT og foresatte legge videre plan for arbeidet med skolemiljøet. Dette er en videreføring av arbeidet som startet høsten 2017. Arbeidet skal fortsette til eleven opplever at skolemiljøet er trygt og godt.
Kommunalsjefen har avtalt et møte med foreldrene denne uka.
Rådmannen innkalte sist fredag alle rektorene i Malvik til et møte, hvor rådmannens forventninger til arbeidet mot mobbing ble understreket.
Rådmannen forventer at skolene tar alle henvendelser angående mobbing på største alvor. Det forventes videre at skolene sørger for god dialog med hjemmene og at skolens ledelse er tilgjengelig for foresatte som ønsker kontakt.
Det ble også publisert en pressemelding på fredag. Denne ble gjengitt i flere medier.
I denne konkrete saken er det både i tradisjonelle media og på sosiale medier fremkommet påstander, karakteristikker og beskrivelser av hvordan skolen skal ha arbeidet med skolemiljøet for dette trinnet. Rådmannen vil understreke at bildet er mer nyansert enn det som har fremkommet gjennom media. Det påhviler alle et ansvar å vise nødvendig aktsomhet i denne type saker. Rådmannen vil understreke at tiltak rettet mot enkeltelever eller grupper i grunnskolen i Malvik, er tuftet på sakkyndigvurderinger og pedagogiske prinsipper.
Møter alle foreldrene på trinnet torsdag
Tiltakene har i dette tilfellet, som Fylkesmannen påpeker, ikke vært gode nok. Dette tar vi på største alvor og beklager sterkt.
Rådmannen har tatt initiativ til et møte i amfiet ved Vikhammer skole førstkommende torsdag. Her er alle foresatte og ansatte på trinnet invitert. Det kommer nye skoledager allerede i august og foresatte skal ikke behøve å gå inn i sommerferien med ubesvarte spørsmål.
Rådmannen har overfor rektorene i grunnskolene i Malvik, vært tydelig på at alle skoleledere skal bruke den siste uka før ferien til å vie spesiell oppmerksomhet overfor foresatte som ønsker å komme i kontakt.
Det etableres samtidig et alternativt kontaktpunkt for foresatte som av ulike grunner ikke ønsker å ta opp saker eller hendelser direkte med skolene.
Skal hente kunnskap fra Mobbeombud
Alle barn og elever i Malvik har et soleklart krav på et oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Og det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende. Derfor skal skolene ta enhver melding om at noen opplever krenkelser på alvor.
Malvik kommune har tatt kontakt med mobbeombudet i Troms med tanke på kompetanseheving av ansatte og gjennomføring av et seminar i Malvik kommende høst.
Rådmannen har også vært i kontakt med Fylkesmannen i Trøndelag angående bistand og nærmere veiledning i hvordan vi skal sørge for best mulig kompetanse, ikke bare i forebygging og avdekking, men også i systematikk og konkret håndtering av mobbing i skolen. Det er avtalt et møte mellom rådmannen og fylkesmannen førstkommende fredag.
Eget kontaktpunkt for de som vil ha kontakt med skolen
De tiltak som rådmannen har initiert etter Fylkesmannens vedtak i mai er oppsummert:
1. Skolen implementerer Fylkesmannens tiltak i planene for neste skoleår.
2. Planer for videre arbeid med skolemiljøet gjennomføres i samarbeid og
dialog mellom skole og hjem.
3. Møte med alle rektorer med klargjøring av forventninger ble
gjennomført sist fredag.
4. Møte med alle foresatte og ansatte på det aktuelle trinnet ved
Vikhammer skole førstkommende torsdag.
5. Kommunalsjefen har avtalt møte med foreldrene til den aktuelle eleven
denne uka.
6. Rådmannen vil ta initiativ til et møte med foresatte tett opp til
skolestart høsten 2018.
7. Det skal legges særlig til rette for at alle foresatte som ønsker det, skal
få kontakt med skoleledelsen ved samtlige skoler i Malvik.
8. Det etableres et alternativt kontaktpunkt for foresatte som av ulike
grunner ikke ønsker å ta opp saker eller hendelser direkte med skolene.
9. Mobbeombudet i Troms inviteres med sikte på et seminar i Malvik
høsten 2018.
10.Rådmannen vil søke veiledning og råd, blant annet fra Fylkesmannen i
Trøndelag, med særlig fokus på systematikk og praktisk håndtering av mobbesaker.
Det er allerede avtalt et møte med Fylkesmannen førstkommende fredag, sa rådmann Carl-Jakob Midttun.