Mange store saker til behandling

Det blir en lang dag med møter og forhandlinger for de lokale politikerne i dag.
Dagens kommunestyremøte i Malvik starter i kantina på rådhuset klokken 10.00 og fortsetter klokken 16.00 på Bruket kulturhus.
På saklista står det flere store saker til behandling.
Økonomi
Dagens to første saker handler om økonomi. Årsoppgjøret for 2017 viser at Malvik kommune hadde et mindreforbruk (overskudd) på ca 33 millioner og økonomisjefen har foreslått at mye av dette skal brukes til avsetting på fond.
Høyre har foreslått å bruke deler av overskuddet til blant annet opprusting av skateparken i Hommelvik og innkjøp av nye sceneelementer til Ytre Malvik samfunneshus. Det rødgrønne flertallet har ikke sluppet noen nyheter om hvordan de ønsker å bruke overskuddet denne gangen.
Kvalitetsmelding for grunnskolen
Det er forventet at Rådmann Carl-Jakob Midttun kommer med en orientering om et pålegg Malvik kommune har fått fra Fylkesmannen om uheldige forhold rundt mobbing av elever ved Vikhammer skole.
Romprogram ny Vikhammer Ungdomsskole
Saken handler om den nye ungdomsskolen på Vikhammer og hvordan den skal være med hensyn til arealer for kulturskole, kulturhus, bibliotek osv.
Veteranplan for Malvik kommune
Kommunestyret vedtok for en tid tilbake å innføre en Veteranplan for kommunen i tråd med veteranene og statlige føringer om emnet. Forslaget til denne ligger nå på bordet og de folkevalgte skal i dag vedta om hvordan den skal være og når den skal starte å gjelde.
Høringer
Det er også to høringsuttalelser de folkevalgte skal ta stilling til.

 • Høringsuttalelse til Jernbanesektorens handlingsprogram 2018–2029
 • Høringsuttalelse til delstrategi veg, Trøndelag samt innspill til handlingsprogram for fylkesveger 2019–2022

Permisjon fra politiske verv
Varamedlem til kommunestyret for Senterpartiet, Kristin Hestenes, har søkt om permisjon fra sine verv da hun er gravid og venter barn.
Rådmannen innstiller på at Hestenes får permisjon.
Kommuneplanens arealdel 2018–2030
Sist kommunestyret møttes til behandling av Kommuneplanens arealdel ble saken etter to timers drøfting om habilitet og utsettelse, utsatt til dagens møte.
Behandlingen av arealplanen er sett på med stor spenning og da særlig om forslaget til Travbane på Leistad som rådmannen går inn for skal taes inn i arealplanen.
Saken ble utsatt da flere av representantene fra blant andre Venstre og Pensjonistpartiet ikke hadde satt seg godt nok inn i de andre sakene i planen.
Kommunestyret brukte sist over en time på å finne ut av habiliteten til en del av representantene i forbindelse med behandlingen.
Saker til behandling

 • Årsoppgjør 2017
 • Regnskapsrapport etter 1. tertial 2018
 • Kvalitetsmelding for grunnskolen 2017/2018
 • Romprogram ny Vikhammer ungdomsskole med kulturdel
 • Veteranplan for Malvik kommune
 • Høringsuttalelse til Jernbanesektorens handlingsprogram 2018–2029
 • Høringsuttalelse til delstrategi veg, Trøndelag samt innspill til handlingsprogram for fylkesveger 2019–2022
 • Søknad om permisjon fra politiske verv – Kristin Hestenes
 • 1. gangsbehandling av Kommuneplanens arealdel 2018–2030 – PlanID 201701

Referatsaker

 • Referat fra eiermøte for Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad AS
 • Protokoll fra generalforsamling i TrønderEnergi AS 15.05.18
 • Protokoll fra Generalforsamling i Stiklestad Pilegrimssenter
 • Møtereferat eldreråd 23.05.18
 • Referat fra brukerutvalgets møte 22.05.18
 • Tilbakemelding til kommunen som eier av selskap med kommunal eierinteresse – Innherred Renovasjon
 • Protokoll fra møte i representantskapet 04.05.18 og strategidokumenter – Innherred Renovasjon
 • Tilbakemelding til kommunen som eier av selskap med kommunal eierinteresse – TrønderEnergi
 • Tilbakemelding til kommunen som eier av selskap med kommunal eierinteresse – Innherred Renovasjon
 • Tilbakemelding til kommunen som eier av selskap med kommunal eierinteresse – Trondheim Havn IKS

Forespørsel

 • Interpellasjon – Kryssing av jernbanespor Midtsandtangen
 • Innføring av skolemåltid

Dagsorden
10.00 Del 1 av kommunestyret avholdes på rådhuset
14.30 Middag
16.00 Del 2 av kommunestyret avholdes på Bruket kulturhus
Her kan du lese hele sakslisten  (Ekstren lenke til Malvik kommune)