Ønsker innspill om Vikhammer sentrum

Har du innspill til områdeplanen for Vikhammer sentrum?
Planforslaget for Vikhammer sentrum er nå lagt ut til offentlig ettersyn og alle som ønsker kan komme med innspill fram til 24.august.
Dette skriver Malvik kommune på sine nettsider torsdag.
Utvalg for areal og samfunnsplanlegging vedtok i møte 30.mai 2018 at forslag til plan legges ut til offentlig ettersyn.
Området er på omtrent 1 350 dekar og ligger på Vikhammer.
Legge til rette for utvikling
Hensikten med planen er å legge til rette for en sentrumsutvikling som sikrer at Vikhammer utvikler seg som et levende sentrum med en kombinasjon av handel, service, møteplasser og boliger, med offentlig tjenesteyting, skole og idrettsarealer.
Frist for å komme med merknader eller innspill er 24.august. PlanID 201505.
Plandokumenter
Dokumentene til planforslaget kan du se og laste ned her. (ekstern lenke til Malvik kommune)
Her kan du se planforslaget i kartløsningen. (ekstern lenke til Malvik kommune)
Plandokumentene er også tilgjengelige på servicetorget hos Malvik kommune.
Høringsfrist
Alle som ønsker har rett til å uttale seg om planen. Frist for uttalelser er 24.august 2018.
Du kan sende inn spørsmål og uttalelser til Malvik kommune, Postboks 140, 7551 Hommelvik.
Ikke personlig svar
Merknadene som kommer inn vil bli vurdert ved videre behandling. Malvik kommune opplyser at de dessverre ikke har kapasitet til å gi hver enkelt innsender et personlig svar, men vil kommentere merknadene samlet i vår fremstilling til politisk behandling. Kopi av merknadene følger saken. Når endelig vedtak er fattet, vil det bli gitt melding både ved brev, kunngjøring i Adresseavisen og kommunens nettside. Vedtaket kan da påklages.