Nulltoleranse mot mobbing

Pressemelding fra rådmannen i Malvik kommune: Nulltoleranse mot mobbing

Fylkesmannen i Trøndelag har slått fast at Malvik kommune som skoleeier ikke har gjort det som kan forventes for å oppfylle en enkeltelevs rett til et trygt og godt skolemiljø. Jeg beklager sterkt at vi ikke har klart å oppfylle denne retten.
De tiltak som har vært gjennomført for å trygge elevens læringsmiljø, blant annet ekstra ressurser og innhenting av faglige råd, har dessverre ikke vist seg å være gode nok. Fylkesmannen ga derfor Malvik kommune en liste med 6 forbedringspunkter. Disse punktene handler blant annet om endringer og forbedringer både i klasserommet, i friminuttene og på skoleveien. 5 av de 6 forbedringspunktene er iverksatt, og punkt 6 – som handler om å legge en plan som skal sikre et trygt og godt klassemiljø vil bli fulgt opp innen fristen som er 20. juni 2018.
Alle barn og elever i Malvik har et soleklart krav på et oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Og det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende. Derfor skal skolene ta enhver melding om at noen opplever krenkelser på alvor.
I arbeidet mot mobbing skal Malvik kommune legge til rette for kontinuerlig utviklingsarbeid og for et godt læringsmiljø for alle. Vi skal også sørge for bred kompetanse i forebygging, avdekking og håndtering av mobbing i skolene våre.
Dette er et kontinuerlig arbeid som har høy prioritet fra kommunens side.
Et godt læringsmiljø angår alle, og tiltak mot mobbing kan rette seg mot både den som blir mobbet eller krenket, den eller de som mobber eller krenker, gruppe- eller klassemiljøet eller hele skolemiljøet.
Kommunestyret har slått fast at det er alles ansvar å bidra til trygge og gode skolemiljø. Det forutsetter god samhandling og dialog mellom skole, hjemmet, elever og lokalmiljøet for øvrig.
Selv om sommerferien står like om hjørnet, kommer det nye skoledager i august og foresatte skal ikke gå inn i ferien med ubesvarte spørsmål.Derfor har rådmannen invitert alle foresatte og ansatte ved det aktuelle trinnet til et møte torsdag i neste uke.
Rådmannen vil gi en redegjørelse til de folkevalgte i Malvik førstkommende mandag.
 
Carl-Jakob Midttun
Rådmann