Plastforbruket må ned i kommunen

Miljøpartiet de Grønne (MDG) i Malvik mener kommunen bør etablere et samarbeid med det lokale næringsliv, Malviks butikker og landbruket for å redusere plastforsøplingen.
MDG foreslår at Kommunestyret ber rådmannen iverksette tiltak for å redusere bruk
av plast og plastbaserte produkter både i kommunens egen organisasjon og i Malvik
Kommune som helhet.
Dette fremkommer av en interpellasjon Knut Svisdahl, MDG, har sendt til ordføreren i Malvik. Nedenfor gjengir vi interpellasjonen i sin helhet:
Interpellasjon – Tiltak for å redusere plastforsøpling i Malvik kommune. 
Interpellasjon plastreduksjon Nr II
Tiltak for å redusere plastforsøpling i Malvik kommune.
Problemene med plastavfallet er nå blitt åpenbare og visualisert for alle. Omfanget har eksplodert, og kunnskapen om dette har synliggjort voldsomme dimensjoner på både land og i sjø bare i løpet av de siste par åra.
Mange gjør en kjempeinnsats på eget initiativ for å fjerne plastsøppel, og vi kjenner godt til den frivillige og organiserte strandryddeaksjonen over hele landet, som virkelig er med på å sette fokus på hvor omfattende problemet er. Men plastavfall havner også andre steder enn bare langs sjøen. Og dette skjer også i miljøet vårt i Malvik.
Derfor er det nødvendig å redusere den omfattende bruken av plastmaterialer til ulike formål, både i kommunen som administrasjon, organisasjon og i vår felles natur. Barnehager og skoler har vært voksnes forbilder i mange år som pådrivere, men vi voksne må bli like bevisste, ta ansvar og handle nå.
Malvikerklæringa tydeliggjør ansvaret til kommunen ved å si at Malvik skal være en foregangskommune for effektive miljøtiltak.
Miljøpartiet De Grønne mener vi har nok kunnskap om hva forsøplingen fører til. Det vi trenger nå er handling. Eksemplene er dessverre utallige på hvilke produkter som utgjør store forsøplingsproblemer.
Noen eksempler er; plastposer og innpakkingsplast til matvarer, gummigranulat, engangsplast til bestikk og beger, heliumballonger eller rundballeplast. Dette er synlige og håndterbare produkter som enten krever systematisk innsamling før det havner på avveie, erstattes av andre produkter, eller rett og slett må forbys.
Men det er behov for innsats på flere nivå. MDG mener kommunen bør etablere et samarbeid med vårt lokale næringsliv, Malviks forretninger og landbruket.
Kommunen har allerede tjenester fra et visjonært renovasjonsselskap som gjør en viktig innsamlingsjobb og som tar disse problemene på alvor, men vi bør ha større ambisjoner. Handlingsplaner for betydelig reduksjon bør utredes så snart som mulig.
Vi må jobbe mot et mål at Malviks flotte natur og strender skal bli plastfrie, og dette krever
selvsagt også at kommunen bevilger penger til dette arbeidet. Og til slutt for å sitere en viktig setning fra erklæringa:
Miljøprofilen skal synliggjøres i all vår virksomhet. 
Spørsmål: Hvilke tiltak ser ordføreren for seg at Malvik kommune kan iverksette for å redusere plastbruken i hele kommunen, slik at vi unngår forsøplingen som havner i sjøen, langs våre strender og i vår natur? 
Forslag til vedtak: Kommunestyret ber rådmannen iverksette tiltak for å redusere bruk av plast og plastbaserte produkter både i kommunens egen organisasjon og i Malvik Kommune som helhet og at det settes av et betydelig beløp i budsjettet for neste år som skal gå til dette arbeidet. Utfasing av engangsartikler prioriteres. Kommunestyret holdes orientert om tiltakene.

12.06.18
Miljøpartiet De Grønne Malvik