"Viktig melding – lytt på radio" – prøve klokken 12:00

Landsomfattende prøve i by og tettbygde strøk.
I januar og juni blir det gjennomført landsomfattende prøver med Sivilforsvarets varslingsanlegg.
Varslingsprøve onsdag
Signalet «Viktig melding – lytt på radio» blir klokken 12.00 onsdag 13. juni 2018 utløst over Sivilforsvarets varslingsanlegg.
Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.
Hvis du hører dette signalet betyr det i praksis at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, kriseinfo.no (ekstern lenke) og sosiale medier.
Sivilforsvaret drifter og vedlikeholder
Rundt om i landet er det cirka 1 250 varslingsanlegg med sirener som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare.
– I fredstid kan slik varsling blant annet være aktuelt ved ulykker ved industrianlegg med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer. I krig kan varslingsanleggene også brukes ved fare for flyangrep, sier direktør Cecilie Daae i DSB.
Sivilforsvaret tester tyfonene for å sjekke om de virker, og reparere det som ikke fungerer.
– Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, langs vei og jernbanelinjer hvor det fraktes farlig gods, og ved virksomheter som kan slippe ut giftige eller farlige kjemiske stoffer. Signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen, sier Daae.
Benytter Nødnett
Som følge av at Stortinget vedtok stenging av FM-nettet besluttet Justis- og beredskapsdepartementet at DSB skulle gjennomføre en modernisering av varslingsanleggene. Våren 2016 ble det bestemt at man skulle bruke Nødnett for å utløse varslingsanleggene.
– Ombyggingen av varslingsanleggene er utført ifølge tidsplanen og budsjettet er holdt. Den nye løsningen gir også Sivilforsvaret anledning til å sjekke driftsstatus på det enkelte tyfonanlegg daglig. Signalet vil fortsette å varsle befolkningen som før. Den eneste forskjellen er at meldingen om å utløse signalet, nå sendes via Nødnett i stedet for FM-nettet, sier Daae.
Hun viser også til at DSB har fremmet et satsningsforslag til Justis- og beredskapsdepartementet med anbefaling om at det utvikles et nytt nasjonalt varslingssystem for masseutsendelse av SMS (Cell Broadcast), som kan nå hele befolkningen. Dette er ment som et supplement til tyfonvarslingen.
Sivilforsvaret har ansvaret for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene. Politiet har ansvaret for å utløse varsling i fredstid.