Ole Gunnar daglig leder for KS i Midt-Norge

Som følge av sammenslåingen av tidligere Nord- og Sør-Trøndelag til Trøndelag fylke må også Kommunenes Sentralforbund (KS) i Trøndelag gjøre noen tilpasninger.
Malvikingen Ole Gunnar Kjøsnes har vært daglig leder for KS i Sør-Trøndelag fylke.
Etter sammenslåingen står KS med ett trøndelagsfylke, men fortsatt med to daglige ledere. Det skal fortsatt være to kontorer, Steinkjer og Trondheim. Marit Moe fortsetter å ivareta daglig ledelse og koordinering av aktiviteten ved kontoret i Steinkjer, og Ole Gunnar Kjøsnes tilsvarende i Trondheim.
I tillegg har Ole Gunnar Kjøsnes sagt seg villig til å ta oppgaven som stedfortreder for regiondirektør. Det vil si at Ole Gunnar Kjøsnes i det daglige koordinerer og leder arbeidet i Trøndelag.
Dette vil være en midlertidig løsning frem til endelig avklaring på regioninndelingen foreligger, med virkning fra 1.1.2020.
Kjøsnes daglig leder
Ole Gunnar Kjøsnes får ansvar for å koordinere og lede arbeidet i Trøndelag som stedfortredende for regiondirektør. Dette innebærer daglig ledelse av kontoret, sekretariatsfunksjonen for rådmannsutvalget og fylkesstyrene, samt ledelse og koordinering av arbeid og aktiviteter i Trøndelag.
Marit Moe får ansvar for koordinering og ledelse av kontoret i Steinkjer i samarbeid med regiondirektør og stedfortreder, skriver KS Midt-Norge på sine hjemmesider.
Kort om KS
KS er kommunesektorens organisasjon. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer.
KS’ visjon er selvstendig og nyskapende kommunesektor.
KS arbeider for å sikre kommunesektoren best mulige rammebetingelser for å kunne utvikle gode lokalsamfunn med lokalt tilpassede velferdstjenester.
Arbeidsgiverorganisasjon
KS er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon. Alle landets kommuner (unntatt Oslo), fylkeskommuner og bedriftsmedlemmer har gitt KS fullmakt til å forhandle og inngå avtaler med arbeidstagerorganisasjonene. KS er forhandlingspart for 440 000 ansatte fordelt på over 100 forskjellige faggrupper.

Utviklingspartner
KS driver et aktivt utrednings- og dokumentasjonsarbeid, en utstrakt rådgivningsvirksomhet overfor medlemmene og opptrer som medlemmenes representant overfor staten og arbeidstakerorganisasjonene. KS er en sentral med- og motspiller når det skal vedtas lover eller reguleringer innenfor kommunesektorens virksomhet.

Interesseorganisasjon
Årlig har KS flere faste møter med Regjeringen. Møtene ledes av kommunal- og regionalministeren. Tema for møtene er kommuneøkonomi, kommunale tjenester og rammebetingelser for sektoren.

Ansatte
KS har ca. 240 ansatte. Hovedkontoret er i Kommunenes Hus og har ca. 160 ansatte, mens ca. 80 er ansatt ved KS´ syv distriktskontorer.

Kilde: ks.no