Lite konkret og uklare planer om jernbanen

Rådmannen mener Malvik kommune må uttale seg kritisk til Jernbanesektorens handlingsprogram for 2018-2029.
Mandag 18.juni skal de folkevalgte lokalpolitikerne i Malvik ta stilling til en høringsuttalelse om jernbanesatsingen i Trøndelag som rådmannen har utarbeidet.
Selv om Malvik kommune ikke er høringsinstans, går rådmannen inn for at Malvik kommune sender uttalelse likevel.
Kritisk til framdriften og de konkrete planene
Jernbanedirektoratet har sendt Jernbanesektorens handlingsprogram for perioden 2018-2029 på høring til fylkeskommunene og de fire største bykommunene. På grunn av jernbanens betydning i regionen generelt og Malvik kommune spesielt, vurderer rådmannen at også Malvik kommune skal avgi en uttalelse til høringsdokumentet.
Rådmannen foreslår at kommunestyret, på vegne av Malvik kommune, avgir følgende høringsuttalelse til Jernbanesektorens handlingsprogram for 2018-2029:

  1. Malvik kommune har forventninger til at styrking av jernbanesektoren i Midt-Norge skal knytte regionen sammen på en fremtidsrettet og miljøvennlig måte i årene framover.
  2. Malvik kommune slutter seg til de tre hovedmålene i handlingsprogrammet;

1) Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet.

2) Redusere transportulykker i tråd med nullvisjonen. og

3) Redusere klimagassutslipp i tråd med omstilling til et lavutslippssamfunn.

  1. Malvik kommune kan derimot ikke se at prioriteringene i Nasjonal Transportplan – og dermed heller ikke Jernbanesektorens handlingsprogram – for Midt-Norges del bærer preg av å innfri ambisjonene om hyppighet og regularitet og styrking av konkurransekraften for jernbane som transportmåte for gods og persontrafikk.
  2. Fremdriften for planer om ny infrastruktur til jernbanesektoren i Midt-Norge fremstår som uklar og lite konkret, og Malvik kommune etterlyser derfor mer konkrete planer for tidsangivelse og ferdigstillelse av de ulike tiltakene.
  3. Malvik kommune støtter handlingsprogrammets tydelige ambisjon om mer integrert takstsonesamarbeid mellom kollektivoperatørene. Dette vil oppfattes som positivt av de reisende og vil kunne bidra til at flere velger å reise kollektivt. Forenkling av reisemuligheter med samme billett på tvers av kollektive fremkomstmidler må prioriteres.
  4. Manglende avklaring av jernbanens arealbehov legger begrensninger på kommunenes muligheter til å rette for ønsket utvikling, både i Hommelvik sentrum, Vikhammer sentrum og andre steder i Trondheimsregionen.

Malvik kommune vil derfor understreke behovet for å komme i gang med konkret planleggingsarbeid, slik at det reelle arealbehovet for framtidig jernbaneutbygging i regionen blir avklart, tiltakene konkretisert og grunnlaget for fullfinansiering kommer på plass, heter det i forslaget til høringsuttalelse.