Datasenter og batterifabrikk

Leserinnlegg av Fylkesordfører Tore O.Sandvik: Nye næringsmuligheter vokser fram i Norden, gjennom etablering av datalagringssentre og batterifabrikker. Apple, Facebook og Google har etablert respektive datalagringssentre i Danmark, Sverige og Finland.
De nordiske landene har gode forutsetninger for å tiltrekke seg denne typen etableringer: kaldt klima som egner seg til nedkjøling, god og stabil tilgang på grønn energi, blant annet. De positive ringvirkningene av slike etableringer kan være betydelige, for sysselsetting – men ikke minst for teknologiutvikling og klyngeeffekter. Dette gjelder for både datalagringssentre, men også for batterifabrikker. Det siste kan sees i sammenheng med den rollen Trøndelag fylkeskommune har tatt gjennom å bruke innkjøpsmakten vår til å bestille nye løsninger innen elektrifisering av ferge- og hurtigbåttrafikken.
Sintef har, på bestilling av NTE, TrønderEnergi, Sparebank1 SMN, og NHO Trøndelag, utarbeidet en mulighetsanalyse som viser at det er flere tomter som egner seg for etablering av et større datalagringssenter i regionen. Fylkesordføreren fikk overlevert denne rapporten i mars. Da ble det pekt på at det fortsatt er et betydelig behov for å jobbe systematisk for at regionen skal kunne være i stand til å tiltrekke seg en slik etablering.
Trøndelag har alle forutsetninger for å kunne tiltrekke seg denne typen virksomhet, spesielt viktig er det eksisterende teknologimiljøet i regionen, som ligger helt i front internasjonalt. Det gir muligheter for sterke synergieffekter og positive ringvirkninger, og ikke minst tilgang på kompetanse og kunnskap. Målet for Trøndelag må være at vi klarer å være konkurransedyktige på det globale markedet.
Fylkeskommunen må ta ansvar
Det er stor entusiasme og det jobbes på flere fronter for å at Trøndelag skal kunne tiltrekke seg et datalagringssenter. Det er behov for koordinering mellom de ulike aktørenes arbeid, det være seg både leverandører, kommuner og sentrale myndigheter.
Trøndelag fylkeskommune bør ta ansvaret for en helhetlig innsats, for at regionen skal bli attraktiv for industrietableringer innen nye teknologier – som for eksempel batterifabrikker og datalagringssentere.
Fylkesordføreren ber derfor Fylkesrådmannen om å tydeliggjøre Trøndelag fylkeskommunes rolle og muligheter for å påta seg en koordinerende rolle for arbeidet med å fremme industrietableringer innenfor framtidsretta teknologi i regionen, og hvordan dette arbeidet kan finansieres. Dette bes fremmet for Hovedutvalg Næring for videre oppfølging.
Tore O. Sandvik
Fylkesordfører