Engasjerte kunstkonsulent etter innkjøp av kunst

Det var etter at Malvik kommune hadde inngått avtale med kunstneren Silje Strand, om byggintegrert utsmykking av den nye Hommelvik ungdomsskole, at behovet for en kunstkonsulent til prosjektet meldte seg.
Malvik kommune inngikk i februar en avtale på 400.000,- med den lokale kunstneren Silje Strand fra Hommelvik, om kunstnerisk utsmykking av den nye Hommelvik ungdomsskole.
Malviknytt skrev i forrige uke om at kommunen hadde avtalt å bruke kr 312.500,- til å engasjere kunstneren Bjørg J. Eigar som kunstkonsulent i forbindelse med utsmykkingen av den nye ungdomsskolen i Hommelvik. (saken fortsetter under bildet)

Glassvegg mellom bibliotek og ungdomsskole.

Ville unnta informasjon fra offentligheten
Informasjonen om honorarene til kunstkonsulenten og utsmykkingen av den nye Hommelvik ungdomsskole ønsket kommunens administrasjon å unntatt offentligheten på bakgrunn av offentlighetslovens bestemmelser.
– Allmenhetens behov for innsyn er vurdert (merinnsyn etter Offentleglova § 11). I denne saken er vi kommet til at kommunens behov for å unnta, veier tyngre enn allmenhetens behov for innsyn, skrev Malvik kommune til Malviknytt og ba oss samtidig om å fjerne summene som var avtalt til kunstkonsulent fra artikkelen og facbook.
Malvik kommune begrunnet avgjørelsen med offentlighetslovens §13, som lyder:
«Off.l. § 13: Opplysninger som er underlagt taushetsplikt: FVL § 13,1.ledd nr 2: tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.»
Etter at Malviknytt klagde på Malvik kommunes avgjørelse om unntatt offentlighet endret administrasjonen holdning og ga fullt innsyn i dokumentene.
Måtte koordineres
Det er, som loven krever, satt av 1,7 millioner til arbeidet med kunstnerisk utsmykking av den nye ungdomsskolen.
Det var avtalen med Silje Strand fra februar som førte til at kommunen måtte engasjere en kunstkonsulent.
Det skriver prosjektleder Elena Peregudova i Malvik kommune i en e-post til Malviknytt.
– Kunstneren Silje Strand ble kontaktet i en tidlig fase i skoleprosjektet. Prosjektet ønsket en lokal kunstner som kunne utføre byggintegrert kunst, forteller Peregudova.
– Det var lenge uklart hvilken form for kunst som kunne utføres i skolebygget. Etter mange gjennomganger med arkitekter og entreprenør ble det valgt løsning for å trykke kunst på folie som skulle monteres på glassfelt mellom skole og biblioteket.
– Det var tett samarbeid mellom kunstner og entreprenør i siste fase av prosjektet, da glassfelt ble nærmest tilpasset de bilder/kunstuttrykk som ble valgt.
– Etter prosjektavslutning ble det bestemt å gjennomføre en direkte anskaffelse etter lov om offentlige anskaffelser med kunstneren Silje Strand. Dette for å utvide omfanget av glassutsmykking, for å skaffe et kunsthelhetlig inntrykk i bygget.
Prosjektet så behov for å engasjere kunstkonsulent som støtte/koordinator for å tilpasse øvrig «løs» kunst til den byggintegrerte. Derfor ble kontrakt med kunstkonsulenten inngått senere enn kontrakt med kunstner Silje Strand.
Silje Strand skal levere og har levert folie med kunstnerisk motiv på glassvegg mellom bibliotek og skole. På glassdører og glassfelt i gangarealer og glassfelt i trapperom. Hun skal også levere folie med kunstnerisk motiv på glassvegg i administrasjonen.
Arbeidene skal være utført og levert i løpet av august 2018.
– Alle anskaffelsene er gjennomført i tråd med lov om offentlige anskaffelser, jevnfør anskaffelsesforskriften del I., skriver prosjektleder Elena Peregudova i e-post til Malviknytt.
Ny nasjonal terskelverdi
I det nye anskaffelsesforskriften har den nasjonale terskelverdien blitt hevet fra 500.000 kroner til 1,1 millioner kroner. Dette vil forenkle anskaffelsesprosessen og gjennomføringen av en rekke anskaffelser. Mange anskaffelser som etter tidligere regelverk skulle kunngjøres og gjennomføres i henhold til bestemmelsene i del II, vil nå kunne gjennomføres uten å følge detaljerte prosedyreregler. (Kilde: regjeringen.no)
I veilederen (ekstern lenke til Regjeringen.no) står det bl.a. at anskaffelsesregelverket er basert på visse grunnleggende prinsipper. Prinsippene skal bidra til å realisere anskaffelsesregelverkets formål, jf. anskaffelsesloven § 1.
De skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser og bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.
At anskaffelser skal foretas på en samfunnstjenlig måte vil kunne ivareta hensyn til bl.a. konkurranse, arbeidslivskriminalitet, miljø, klima og sosiale forhold.