Pålagt å bedre sikkerheten på Stavsjøen

Kommunen kan få tvangsmulkt på grunn av manglende sikkerhet
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) pålegger nå Malvik kommune å rette feil og mangler ved Stavsjøen.
I et brev til Malvik kommune varsler de om et vedtak om retting og mulig tvangsmulkt hvis ikke kommunen etterkommer kravene om retting av de forhold ved Stavsjøen hoveddam og Stavsjøen sidedam som er i strid med gjeldene forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg.
Tisfrist på ett år
Det varsles om at NVE vil vurdere å treffe vedtak om tvangsmulkt dersom sikkerhetsnivået til Stavsjøen hoveddam og Stavsjøen sidedam ikke blir hevet innen 01.08.2019.
NVE pålegger Malvik kommune å:

  • Utarbeide og oversende tekniske planer for fornyelse av konstruksjonene innen 10.01.2019.
  • Sette hoveddam Stavsjøen og sidedam Stavsjøen i forskriftsmessig stand innen 01.08.2019.

Vedtaket er hjemmel i forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg.
Påpekt i 2015
Hoveddammen ved Stavsjøen i Malvik kommune er i svært dårlig forfatning. Både hoveddam og sidedam 1 tilfredsstiller ikke de krav til sikkerhet som er gitt i gjeldene regelverk. Begge dammene er plassert i konsekvensklasse 3.
NVE viser til et brev sendt til Malvik kommune, datert 21.12.2015, med krav om at fire mangler ble utbedret innen utgangen av 2017. NVE finner at bare to av de fire påpekte manglene er rettet opp innen fristen; økt overvåkning er etablert, dambruddsbølgeberegninger og forslag til konsekvensklasser er utarbeidet og sendt inn.
NVEs vurdering understreker at hoveddammen ved Stavsjøen er i svært dårlig forfatning.
I brevet datert 21.12.2015 forutsatte NVE at Malvik kommune utførte tiltak innen utgangen av 2017 slik at hoveddammen og sidedam 1 ved Stavsjøen tilfredsstiller de krav til sikkerhet som er gitt i gjeldene regelverk.
NVE har ikke mottatt teknisk plan for fornying av disse konstruksjonene.
Varsel om tvangsmulkt
Dersom vedtaket om retting ikke blir etterfulgt, varsler NVE at de vil vurdere å treffe vedtak om tvangsmulkt. Vedtaket vil ha hjemmel i forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg.
NVE vil fastsette størrelsen på tvangsmulkten skjønnsmessig, heter det i brevet til Malvik kommune.