Millionoverskudd til næringsfond og utedo

Økonomisjefen i Malvik har nå fremmet forslag til disponering av fjorårets regnskapsmessige mindreforbruk (overskudd) på 33,2 millioner kroner.
Formannskapet i Malvik skal mandag ta stilling til dette når Årsoppgjøret for 2017 skal behandles.

Økonomisjefen foreslår å benytte overskuddet på 33,2 millioner slik:

Toalett Stavsjøen kr 400.000,-
I formannskap er det vedtatt etablere et toalett ved Stavsjøen. For å finansiere dette må det bevilges 0,4 millioner kroner. Rådmannen foreslår at dette finansieres ved å bruke overskuddet fra 2017.
Bærenett – Handling for miljøet kr 70.000,-
Det brukes et svært stort antall plastikkposer for skiftetøy i barnehagene. Trondheim kommune har siden 2012, i samarbeid med Grønn barneby, delt ut mange tusen tøyposer til barnehageforeldre, med stor suksess og positiv respons. Flere barnehager i Malvik har også satset på å få foreldre til å bruke tøyposer til bærenett i stedet for plastposer. For å stimulere til å bytte ut plastposer med miljøvennlig gjenbrukspose foreslår vi at det settes av kr 70 000 til innkjøp av gjenbruks bærenett, som alle barnehagene i kommunen kan få tilgang til. Det vil også være aktuelt å tilby til elever i SFO.
Digitalisering i skolen kr 150.000,-
Arbeid med strategi og valg av infrastruktur for en digital skolehverdag i Malvik er i gang. Nytt skoleadministrativt system (Tieto education) er installert og tas i bruk fra 1. august, og valg av infrastruktur med Ipad eller PC er i sluttfase. Prosessen har så langt vært gjennomført med skoleledere uten frikjøp til koordinering og prosjektledelse. Det foreslås å sette av kr 150 000 til frikjøp av ressurspersoner i forbindelse med oppstart i skolene høsten 2018.
Prosjektstøtte kultur og idrett kr 50.000,-
Det vises til vedtak i formannskap der det er foreslått å innføre en prosjektstøtte til kultur og idrett allerede i 2018, med et beløp på 50 000 kroner. Rådmannen foreslår at dette finansieres med å bruke av overskuddet fra 2017.
Finansieringsordning for felles utvikling av digitale løsninger kr 280.000,-
I kommunestyre i 2017 under behandlingen av 2. tertialrapport 2017, foreslo rådmannen å delta på en nasjonal satsing på digitalisering, som er initiert av KS. Dette ble vedtatt av kommunestyret. Formålet med ordningen er å utvikle flere nye felles digitale løsninger for kommunal sektor. Når kommunene har bidratt med sin engangssum, vil vi få tilgang til alle løsningene som blir utviklet gjennom ordningen. Samlet ressursramme for satsingen er på 250 millioner kroner. Malvik sin andel av dette er 0,28 millioner kroner. Opprinnelig skulle dette blitt finansiert innenfor rammen i 2017, men kommunen fikk ingen krav om innbetaling i 2017. Rådmannen foreslår derfor at kommunens overskudd fra 2017 benyttes for å finansiere innbetalingen som vil skje i 2018.
Rehabilitering/oppussing leiligheter og base i Stasjonsvegen kr 1.500.000,-
I vedtatte budsjett for 2018 er det besluttet å styrke bemanningen og etablere et tilrettelagt heldøgns botilbud til 3-4 personer i løpet av 2018. I arbeidet med dette er det avdekket et behov 21 for bygningsmessige utbedringer både knyttet til leiligheter for beboere og lokaler til ansatte. Behovet er både knyttet til funksjonalitet og HMS-krav. Rådmannen har i dette arbeidet vært i dialog med brukere og vernetjenesten i kommunen, og virksomhet Eiendomsservice har innhentet pristilbud som impliserer en kostnad på 1,5 millioner kroner eksklusiv moms. Arbeidet vil kunne igangsettes umiddelbart etter at finansiering er på plass. Rådmannen foreslår at kommunens overskudd fra 2017 delvis benyttes for å finansiere denne rehabiliteringen/oppussingen.
Endret prinsipp for periodisering av variabel lønn kr 6.500.000,-
Revisjonen sendte desember 2016 ut et brev som påpekte en periodiseringsfeil av kommunens lønnsutgifter. Feilen går ut på at variabel lønn som opptjenes i desember først blir belastet i januar året etter. Rådmannen vil rette opp dette i regnskapet for 2018. Dette vil føre til at regnskapet for 2018 vil inneholde variabel lønn for desember 2017, som ble belastet i januar 2018, og variabel lønn for desember 2018 som blir regnskapsført i desember 2018. Det året man endrer periodiseringsprinsipp vil dermed bli belastet med variabel lønn for 13 perioder. For 2019 vil alt være som normalt igjen med belastning for variabel lønn i 12 måneder. Kostnaden for dette er estimert til 6,5 millioner kroner, og rådmannen foreslår å finansiere dette med overskuddet fra 2017.
Støtte økt stilling Næringsforeningen i Trondheimsregionen avd Malvik kr 750.000,-
Rådmannen vil anbefale at 1,47 millioner kroner kan benyttes til å finansiere ulike formål innenfor næringsutvikling i Malvik kommune. Bakgrunnen for dette beløpet er avviklingen av Malvik Næringsutvikling AS i 2016. I den forbindelse ble kommunen tilført 1,47 millioner kroner. Dette beløpet ble inntektsført i investeringsregnskapet for 2016, men aldri satt av på fond. For å rette opp manglende avsetning foreslår rådmannen at midlene gjøres tilgjengelig igjen ved å benytte inntil 1,47 millioner kroner av overskuddet fra 2017 til ulike næringsformål. Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) avdeling Malvik har søkt om å øke stillingsressursen fra 30 prosent til 60 prosent over en treårs periode. Begrunnelsen for økningen er blant annet at utbyggingen av E6 vil gi store muligheter og utfordringer fremover med tanke på næringsutvikling. Rådmannen foreslår å øke stillingsressursen til 50 prosent over tre år, og foreslår et tilskudd på 0,75 millioner kroner inkludert driftsmidler for å finansiere dette. Det vil da stå igjen 0,72 millioner kroner etter salget av Malvik Næringsutvikling AS. Dette beløpet foreslås benyttet til annen støtte innenfor næringsutvikling i Malvik kommune. For å benytte disse midlene må det fremmes egne saker til kommunestyret som beskriver formålet og finansieres med bruk av disposisjonsfond.
Avsetninger til disposisjonsfond, herunder næringsfond kr 23.500.000,-
Det legges til rette for å sette av 23,5 millioner kroner på disposisjonsfond. Av dette foreslår rådmannen at 0,72 millioner kroner kan benyttes til å finansiere ulike næringsformål. Dersom dette blir resultatet vil kommunens disposisjonsfond være på om lag 63,5 millioner kroner. Dette er om lag 6,3 prosent av driftsinntektene. Etter rådmannens vurdering bør disposisjonsfondet over tid ligge i intervallet 5-10 prosent av driftsinntektene. Da har kommunen tilstrekkelig med reserver for å takle større inntektsbortfall/kostnadsøkninger og vil ha muligheter for å benytte noe mer tid på de omstillinger som måtte komme.
Årsrapporten med bruk av mindreforbruket på 33,2 millioner skal behandles av formannskapet 4.juni og sluttbehandles i kommunestyret.