Kommunal Veteranplan

I kommunestyremøte den 29. mai 2017 fattet kommunestyret vedtak om at det skal utarbeides en kommunal handlingsplan for veteraner.
Rådmannen har på bakgrunn av vedtaket utformet forslag til en kommunal veteranplan for Malvik som nå skal til politisk behandling.
I tråd med Forsvarets føringer
Planen er utarbeidet i tråd med Forsvarets føringer og i samarbeid med Norges Veteranforbund fra Internasjonale operasjoner (NVIO) og andre aktuelle samarbeidspartnere og skal mandag legges frem for politikerne i formannskapet.
Planen har som målsetting å øke anerkjennelsen, ivaretakelsen, og oppfølgingen av veteraner og deres familie med tilhørighet i Malvik kommune.
En veteran defineres som en norsk statsborger som har deltatt eller deltar i fredsbevarende, fredsopprettende, eller statsbyggende innsats i andre land fra utenriks, justis- og forsvarssektoren. De siste årene har myndighetene viet økt oppmerksomhet til veteraner gjennom egen stortingsmelding, og handlings- og oppfølgingsplaner fra regjeringen. I Regjeringens oppfølgingsplan (2014) oppfordrer kommunene til å utarbeide kommunale og interkommunale veteranplaner.
Planene bør fokusere på behov til veteraner og deres familier, med fokus på samhandling mellom kommunale aktører. Sentrale elementer i slike planer bør omhandle kompetanseheving, ivaretakelse av veteraner og deres nærmeste, og gi en oversikt over ulike tilbud kommunen har til rådighet.
200 veteraner i Malvik
Forsvaret har oppgitt at det pr. januar 2018 er bosatt 152 militære veteraner i Malvik kommune som har tjenestegjort fra 1978 og frem til i dag. Veteraner fra operasjoner før 1978, som for eksempel Tysklandsbrigaden, legges til dette antallet. NVIO sentralt oppgir at det pr. i dag totalt er ca. 200 veteraner bosatt i Malvik kommune.
Rådmannen nedsatte en arbeidsgruppe med ansatte fra staben som har samarbeidet med veteraner bosatt i Malvik, NVIO regionalt og sentralt, og samhandlet internt med blant annet kommuneoverlege, NAV Malvik, fastleger og Koordinerende enhet i utarbeidelse av planen.
Arbeidsgruppen har også hatt møter og vært i kontakt med eksterne fagmiljø for å få råd, veiledning og innspill til utforming av veteranplanen. Veteranplan for Malvik har som målsetting at kommunen viser anerkjennelse og ivaretakelse av veteranene, at ansatte skal ha tilstrekkelig kompetanse om veteraners særskilte behov, og at det er god koordinering og samhandling av tiltak til veteraner og deres familier. Planen er derfor utarbeidet både for veteraner og deres familier, samt ansatte i kommunen.
Formannskapet skal behandle veteranplanen i møtet 4.juni og den skal endelig vedtas av kommunestyret.
Det er lagt opp til at veteranplan for Malvik kommune skal evalueres høsten 2019
Du kan lese hele forslaget til Veteranplan for Malvik kommune her.