Nye satser i bommene fredag

Takstene i Miljøpakkens bommer settes opp fra 1. juni.
Økningen innebærer at hver passering vil koste i snitt litt over 20 prosent mer enn før, skriver Miljøpakken i en pressemelding.
Dette medfører at prisen i de ytre bommene i rush går opp med kr 4,20 og prisen i de indre bommene i rush går opp med kr 1,10.
Ved bomstasjonene vil du se priser oppgitt uten rabatt. Alle med lette kjøretøy som har bombrikke får 20 prosent rabatt.
Timeregel og månedstak gjelder som før. Du betaler bare en gang innenfor hvert snitt (gruppe) av bompunkt. Du betaler for maksimum 110 passeringer per måned.

Se komplett Bomtakster Miljøpakken (ekstern lenke) her, eller Trondheim bomvegselskap (ekstern lenke) for detaljer.
Hvorfor endres takstene?
Trondheim har en Bymiljøavtale der staten krever at personbiltrafikken ikke skal øke. Vi må kutte køer og redusere utslipp. Det er også behov for ytterligere bominntekter for å finansiere tiltak i Miljøpakken. Disse tiltakene er blant annet:
·         Nydalsbrua (nye Sluppen bru)
·         Byåsen tunnel
·         Utvide kollektivtilbudet med Metrobuss
·         Videreføre satsing på gang og sykkeltiltak
·         Støyskjerming
Inntektene øker i Miljøpakken
Det er beregnet at inntektene vil øke fra 532 mill kr i 2017 til 620 mill kr i 2019. Bompenger utgjør ca. 50 prosent av inntektene i Miljøpakken. For hver krone i bompenger får Miljøpakken rundt regnet ei krone ekstra fra staten.
Noen eksempler på hva Miljøpakken har brukt bompengene til:
Veger
E6 Tonstad-Melhus med fire felt. Første del ferdig i 2013, resten i 2019.
Stavne tunell og tilstøtende anlegg som styrer tungtrafikk utenfor Midtbyen. Ferdig i 2012.
Kystadlia, ny veg på Byåsen som fører trafikk vekk fra skoler. Ferdig i 2014.
Kollektiv
Billigere buss, flere og bedre busser og bedre rutetilbud.
Billetten ville kostet ca 30 prosent mer i Trondheim uten Miljøpakkens bidrag. Gevinsten er enda større i nabokommunene.
24 km kollektivfelt bygd før utbygging for Metrobuss starter.
Sykling
31 km sykkelanlegg og 9 gang- og sykkelbruer er bygd.
Over 300 nye p-plasser for sykkel i sentrum.
Gåing
16 snarveger er rustet opp og 15 klare for utbedring.
Trafikksikkerhet
13 skoler har fått tryggere skoleveg som følge av fortau, sykkelveger, snarveger, kryssutbedringer, omlegging av biltrafikk og andre tiltak.
Støyskjerming
E6 Okstadbakken, Østre Rosten og Bromstadvegen.