Vikepliktsreglene for syklister er gode

Debatten om vikepliktsregler for syklister er et sikkert vårtegn. Vegvesenet frykter flere alvorlige ulykker dersom vi endrer reglene.

 – For oss er det viktig å ivareta trafikksikkerheten for alle som ferdes i trafikken. Å endre vikepliktsreglene vil føre til dårligere trafikksikkerhet for både gående og syklende, sier senioringeniør Tanja Loftsgarden, som arbeider med utforming av sykkelanlegg i Statens vegvesen, i en pressemelding.
Slik er reglene
Når du sykler på sykkelvei, gang- og sykkelvei eller fortau har du i dag vikeplikt når du skal krysse eller svinge inn på en annen vei. Dette gjelder også der du sykler over gangfelt. I disse tilfellene har bilister ikke vikeplikt for kryssende syklister.
Å endre trafikkreglene er å starte i feil ende
– Å gi syklister samme rettighet som gående på gangfelt vil kunne føre til at syklister holder høyere hastighet når de kommer fra gang- og sykkelvei eller fortau og skal krysse veien. Det kan skape en falsk trygghet for syklistene, som i verste fall kommer i høy fart uten at bilistene har mulighet til å oppdage dem i tide, forklarer Tanja Loftsgarden.
Statens vegvesen mener at å endre trafikkreglene er å starte i feil ende. Vi må heller prioritere å bygge sykkelveier som bidrar til økt framkommelighet og samtidig økt trafikksikkerhet for alle som ferdes i trafikken.
Infrastrukturen må være på plass først
Det finnes muligheter innenfor dagens regelverk til å etablere forkjørsregulering for syklister der dette er trafikksikkerhetsmessig forsvarlig.
– Dersom sykkelveien er av god teknisk standard og med fysisk skille mellom gående og syklende, kan vi skilte og merke opp sykkelveien som forkjørsvei. Infrastrukturen må være på plass før man etablerer en slik regulering for syklister, presiserer Tanja Loftsgarden.
Statens vegvesen er opptatt av å sikre god framkommelighet for syklister. Dette gjør vi blant annet ved å bygge sammenhengende sykkelveier med god teknisk standard, som kan være egnet til å forkjørsregulere. Utfordringen er å få bygd flere sammenhengende sykkelveinett raskere.
Trafikkregler må være knyttet til veien – ikke til trafikanten
Det er et viktig prinsipp at trafikkreglene gir rettigheter og plikter avhengig av om du befinner deg i veibane, sykkelfelt, gang- og sykkelvei, fortau, osv. Syklister bør ikke ha egne vikepliktsregler, disse må være knyttet til hvor de sykler.
Trafikkreglene i andre land vi sammenligner oss med, er utformet etter lignende prinsipper. Noen land har bygget ut mer sammenhengende sykkelveinett som egner seg til forkjørsregulering. I Norge har vi ikke kommet så langt. Stykkevis og delt infrastruktur gir dårlig framkommelighet for syklistene, og bidrar også til uklarhet om trafikkreglene.
Det å endre vikepliktsreglene er blitt vurdert flere ganger de senere årene. Konklusjonen har vært at det ikke er trafikksikkerhetsmessig tilrådelig å endre disse reglene.