Glad for seniorboliger på Midtsand

Leserinnlegg fra Malvik Høyre: Ved Midtsandan Gård ønsker Stiftelsen Karen og Adolf Øiens Aldershjem å oppfylle stiftelsens formål med både aldersboliger og kapell, og på denne måten kunne supplerende det flott botilbud vi har her i Malvik.
Midtsandfondet, som den 15. mai 1918 var på kroner 500.000,- og skal ifølge testamentet ha stått urørt frem til aldershjemmet blir realisert.
Vi i Malvik Høyre er glade for at flertallet i det politiske utvalget for areal og samfunnsplanlegging valgte å støtte vårt forslag om å ta dette inn i kommunens arealplan.
På bakgrunn av det 100 år gamle testamentet og stedets historie, er det viktig for stiftelsen at tilbudet som utvikles knyttes opp til nettopp dette stedet og ikke minst stedets historie.
Arealene som foreslås avsatt til utbyggingsformål er eiendommens minste parseller, som ligger inneklemt mellom gårdsveg og Midtsandbekken. Boligene vil kunne ha utsikt, sol og bygges opp rundt et tun hvor det legges til rette for sosialaktivitet.
Her skal beboerne, 60+, kunne oppleve kontakt både med fjorden og marka og samtidig kjenne på de historiske dimensjonene fra gården og Adolf Øiens liv og virke.
Sammen med dette anlegget, kan det også tilrettelegges for både helsetjenester og aktivitetssenter. Et slikt område tror vi vil bidra til å gi eldre med hjelpebehovet landlig bosted i kontakt med landskap, tilbud i nærområdet og i et bomiljø med grønt opplevelse rett utenfor døren.
Dette mener vi i Malvik Høyre er et flott tiltak opp mot reformen «Leve hele livet». En kvalitetsreformen hvor målet er, at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. For «Leve hele livet» handler rett og slett om de grunnleggende tingene som oftest dessverre svikter i tilbudet til de eldre. For «Leve hele livet» skal ikke bare gi eldre en trygg alderdom, den skal også gi eldre en aktiv alderdom.
Adolf og Karen Øien brukte dette som fritids sted nettopp på grunn av landskapet. Mange av Malviks innbyggere bor i området på grunn av de samme kvalitetene. De store parsellene på gården ønsker stiftelsen at beholdes som i dag, slik at goddrift av dyrkajord kan opprett holdes. Dette er også i tråd med testamentet av 15. mai 1918, som sier: «Den som saaledes disponerer Midtsand paaser at skogen drives forstmæssig og at alt holdes i hævd.»
Vi i Malvik Høyre syntes det er flott at stiftelsen ønsker å oppfylle det som står i testamentet etter Karen og Adolf Øien. Flott er det også at stiftelsen har visjoner for å lage et botilbud som gjør det mulig for flere grupper å bo på dette flotte stedet. Et sted som har både nærhet til tursti, fjorden og marka.
Det ligger også i planene å utvikle tilbudet langs turstien, og det foreslås en utbedring av turstien fra tunet, med undergang under Malvikvegen og jernbanen i dagens kulvert for bekken. Her er det planer om å gjøre utbedringer og det sees på løsninger for en universell utformet sti fra aldersboligene og ned til friluftsområdet. Langs turstien skal det også sees på muligheter for å legge inn opplevelser og tiltak for at man kan bli kjent med områdets historie.
I kommuneplanens samfunnsdel, står det at Malviks beliggenhet vil vi ha en sentral rolle i nærings- og boligutviklingen i regionen. Det vil derfor være av stor betydning at Malvik kommune tar aktivt medansvar i og har en bevisst holdning til regional utvikling. Å fortsatt kunne bo i et landbruksområde når man har levd slik hele livet, mener vi vil gi et bredere tilbud til eldre i hele Trondheimsregionen. Vi i Malvik Høyre anser derfor dette også å være i tråd med vår egen overordnede plan, kommuneplanens samfunnsdel.
Vi i Malvik Høyre håper virkelig kommunen kan fremstå som en JA-kommune, og at et samlet kommunestyre kan opprettholde vedtaket fra utvalget, med å være enig i at det åpnes for en arealomdisponering som vil gjøre det mulig for Stiftelsen Karen og Adolf Øiens Aldershjem å oppfylle stiftelsens formål med både aldersboliger og kapell, og slik at turstien som forbinder fjorden og marka blir realisert.

Malvik Høyre