Må bruke 455.000,- på kulturminner

Malvik kommune skal legge ny vann- og avløpsledning fra Stav til Midtsand.
I den forbindelse krever Trøndelag fylkeskommune at det må gjennomføres en arkeologisk feltregistrering.
Den nye vann og avløpsledning er planlagt fra Stav langs Svedalsvegen og ned mot Midtsand. Traseen er ca 1.7 km lang. (Saken fortsetter under kartet)

Den blåe streken midt på kartet viser hvor den nye vann-og avløpsledningen kommer. (Illustrasjon Trøndelag fylkeskommune, Anne Haug)
Fredete kulturminner
Før fylkeskommunen kan gi uttalelse om planene må det foretas en arkeologisk feltregistrering innen planområdet for å avklare forholdet til automatisk fredete kulturminner.
Det er Kulturminneloven som forutsetter at forholdet til automatisk fredete kulturminner avklares før arbeidet kan fortsette. Fylkeskommunen har plikt til å undersøke alt areal innen plangrensen, og for planleggingen er det viktig at dette gjøres så tidlig som mulig i planprosessen. En arkeologisk feltregistrering innebærer at arkeologer fra fylkeskommunen vil påvise alle kulturminner eldre enn 1537 innen planområdet.
Den arkeologiske registreringen samt nødvendig for- og etterarbeid bekostes av tiltakshaver (Malvik kommune) med hjemmel i kulturminneloven. (Saken fortsetter under bildet)

Svedalsvegen

Bronse- og jernalder
Fylkeskommunen vurderer det som sannsynlig at planområdet inneholder hittil ukjente automatisk fredete kulturminner, som gjennom årelang pløying eller annen markbearbeiding nå ligger skjult under markoverflaten. De topografiske forholdene på stedet samt nærheten til kjente kulturminner i området, gir høy prognose for funn av bosetningsspor fra bronsealder og jernalder.
Det er kjent en rekke gravminner øst og vest for planområdet både på Vikhammer, Haugan, Torp og Storsandan. Like sørøst for traseen ved Kinnsettjønna er det registrert et område med bosetningsspor fra jernalder. Derfor må deler av traseen må bli gjenstand for en arkeologisk registrering ved hjelp av metoden maskinell søkesjakting.
Koster en halv million
Maskinell søkesjakting går ut på at overflatelaget blir fjernet i striper (søkesjakter) over bestemte areal ved hjelp av gravemaskin. Søkesjaktene anlegges vanligvis parallelt i en avstand av 10-15 m og er gjerne 4 m brede. Dybden kan variere fra ca. 0,20-1 m avhengig av grunnforhold og matjordlagets tykkelse.
Fylkeskommunen er noe usikre på hvor lang tid registreringen vil ta, men regner med at den kan utføre arbeidet i løpet av åtte dager i felt med to personer.
Kostnadsoverslaget blir på til sammen kr.455.817,-
Dette inkluderer forarbeid og tilrettelegging, administrasjonsutgifter, lønns- og reiseutgifter, feltarbeid, rapportskriving, eventuell funnbehandling og innlasting i den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden samt utgifter til gravemaskin og lignende.