Millionoverskudd går til dass

Rådmannen i Malvik går nå inn for at det bygges et publikumstoalett for Stavsjøområdet.
Toalettet bygges sør-vest for Abrahallen innenfor en investeringsramme på 750 000 kroner inklusive merverdiavgift. (saken fortsetter under bildet)

Illustrasjon fra saksfremlegg

Mandag 14.mai skal Formannskapet behandle saken og til møtet heter det i innstillingen at Rådmannen må komme tilbake med forslag til finansiering av investeringstiltaket i sak
om årsoppgjøret 2017.
Les også: Millionoverskudd i kommunen
Rådmannen bes også innarbeide de økte driftskostnadene i sitt forslag til handlings- og økonomiplan 2019-2022.
Inntil 200 000 kroner av investeringen kan påregnes utbetalt som støtte i form av spillemidler til tiltaket etter at det er fullført.
Kommunens årlige kostnader til drift og renhold av toalettet utgjør ca. 100 000 kroner. (saken fortsetter under bildet)

Ti tommelfingre opp
En av de største brukerne av området rundt Stavsjøen er Tiuren jakt, hund- og fiskeklubb som har faste aktiviteter i blant annet Stavsjøhytta og ved selve vannet.
– Det er jubel og ti tommelfingre i været for dette, sier Anne Jorid Bjørkli i Tiuren.
Hun synes det gjør det lettere å invitere til aktiviteter når toalettforholdene kommer på plass.
– Nå håper vi dette går fort, og jeg vil rette en stor takk til Eva Lundemo som har hjulpet oss og stått på for denne saken, sier Anne Jorid Bjørkli. (saken fortsetter under bildet)

Først vedtatt i 2016
Det var i kommunestyremøtet den 29.september 2016 at det etter en interpellasjon fra representant Eva Lundemo (H) vedtatt følgende:
«Kommunestyret ber rådmannen se på muligheten for å etablere et nytt toalett på Stavsjøen i tråd med krav som Mattilsynet stiller, og ber om at rådmannen innarbeider dette i sitt forslag til budsjett for 2017.»
I tråd med vedtaket innarbeidet rådmannen finansiering av et slik tiltak i sitt forslag til
investeringsbudsjett for 2017.
Rådmannens forslag til investering med tilhørende finansiering knyttet til dette tiltaket ble
vedtatt i kommunestyrets møte den 12.desember 2016, med en bevilgning på 100 000 kroner i 2017.
I formannskapsmøtet den 16.oktober i 2017 fremmet så rådmannen innstilling på bygging av toalett med kostnadsramme på 300 000 kroner. Følgende ble vedtatt:
«Saken utsettes og investeringen ses i sammenheng med budsjett 2018 eller disponering av årsoppgjør 2017.»
Publikumsvennlig plassering
Rådmannen har gjennomgått saken og fremmer nå nytt forslag om plassering av toalett sørvest for Abrahallen med investeringskostnad på 750 000 kroner.
Som grunnlag for kostnadsberegningen er det tatt utgangspunkt i et tilbud på en type toaletter som er montert i Håmmårsbukta friluftsområde i Stjørdal kommune. (se bildet)
Dette er en løsning med to toaletter hvorav det ene er universelt utformet. En slik løsning kan anskaffes ferdig bygd og plassert på anvist tomt eller bygges på tradisjonell måte.
Rådmannen anser at plasseringen nært lysløypa og i rimelig avstand til Stavsjøen friluftsområde er fordelaktig for prosjektet.