Politikerne må kunne se helheten

Leserinnlegg av Truls Olve T. Hansen: Politikerne må kunne se etablerte sentra, travbane, kvikkleir og landbruk som en helhet i Malvik kommune.
Malvik kommune må finne sine vekstpunkter for utvikling av kommunen og vokse helhetlig og langsiktig. I Malvik i dag er det tre hovedsenter i kommunen, med Hommelvik, Sveberg og Vikhammer.
Kommuneutviklingen bør konsentreres rundt disse tre vekstpunktene og ikke innføre et fjerde vekstpunkt på Leistad. Politikerne i Malvik må se fordelene med å samle veksten av næringsliv og idrett på Sveberg. Å legge en travbane på Sveberg området bør sees på som en stor fordel der en kan utnytte flere ringvirkninger. En travbane på Sveberg området kan være med å styrke kollektivtilbudet og handelen på Malvik Storsenter som sårt trenger flere kunder. Parkeringsplasser er det allerede i tilknytning til Abrahallen, og en kan dra synergier av å ha flere sportsanlegg i samme område.
Politikerne i Malvik må kunne se for seg fremtidens lokalsamfunn i Malvik. Som skal vokse både helhetlig og langsiktig, der kommunen skal bli bedre og ikke bare større. Derfor mener jeg det er viktig at Malvik konsentrerer seg om sine vekstpunkter og ikke vokse etter tilfeldige ønsker fra investorer, men heller styrke infrastrukturen rundt de tre områdene vi allerede har i dag.
I NIBIO sin rapport om flytting av matjorden på Leistad, så skrives det at det er fare for skred både ved deponering og uttak av masser. Av NGU er dette området allerede klassifisert som område stor risiko for kvikkleireskred.
Det å plassere en stor idrettsarena på et kvikkleir område, der det allerede har vært kvikkleireras er å sette sikkerheten til innbyggerne på spill. Der et kvikkleireskred i verste fall kan ta med seg hele området rundt Elvedalen og Vikhammer. NIBIO skriver også at det forventes betydelige utfordringer knyttet til håndtering av myrjorden. Der myrarelaene i dag har en stor hydrologisk bufferevne til å regulere vann-nivå og motvirke oversvømmelser. Dette vil endres betydelig om disse massene skiftes ut med mineralmasser. I tillegg er ikke de klimatiske negative effektene med CO2 utslipp ikke tatt med ved drenering av myrområdet.
Politikerne i Malvik skal se areal og samfunnsplanlegging i en helhet, til det vil jeg si at å legge en travbane midt i et matfat og et viktig kjerneområde for landbruk ikke stemmer overens med deres plikt.
Uttalelsen fra Utvalg for areal og samfunnsplanlegging om landbrukets kjerneområder beskriver kjerneområde 1 Leistad – Hønstad i en helhet. Alle arealene er godt egnet til matproduksjon i fremtiden og danner sammenheng i et stort kjerneområde for jordbruk i kommunen. Politikerne bør også se de som bor i området som vil påvirkes av travbanen, og Vidarhall som er et viktig sosialt samlingssted for bygda.
Må Leistad virkelig sees på som et matfat av toppkvalitet, der jorden i området er omtalt av NIBIO i sine kart (se vedlagt bilde nederst) som «svært god jordkvaliteten» der dette klassifiseres fra jordart, beliggenhet og drenering. Denne jorden er en felles ressurs som ikke skal bygges ned, den kan heller ikke flyttes rundt hvor som helst, og vernede arter bør tas hensyn til. Landbruk i dette området er viktig både for det biologiskemangfold og for bevaring av kulturlandskapet Malvik.
Politikerne bør heller se på andre arealer for travbanen og utvikle Malvik i en helhet, så sparer vi matjorden vår til matproduksjon.

Sivilagronom

Truls Olve T. Hansen

Kart over Ytre Malvik der de røde områdene omtales som jord med svært god jordkvalitet