Rådmannen vil si ja til travbane

Når politikerne i Utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging (ARESAM) onsdag 9.mai skal behandle Kommuneplanens arealdel (2018 – 2030) for første gang er det knyttet stor spenning til hvilken innstilling rådmannen kommer med til de ulike innspillene i planen. 
Størst spenning og størst diskusjon har det vært rundt spørsmålet om travbane på Leistad.
I den saken har mange  av innbyggerne og lokale politikere engasjert seg, enten for eller imot.
Nå foreligger innstillingen og rådmannen går inn for at det bygges travbane på det omsøkte arealet på Leistad.
Travbane er aktiv regional utvikling
Med Malviks kommunes beliggenhet har vi en sentral rolle i næringsutviklingen i regionen. Det er derfor vurdert som viktig at Malvik kommune tar medansvar i, og har en bevisst holdning til regional utvikling.
Rådmannen mener at ved å avsette areal til en travbane, tar Malvik kommune en aktiv rolle i regional utvikling. Rådmannen anbefaler, basert på en helhetlig vurdering, at
arealet til travbane tas inn i kommuneplanens arealdel.
Etablering av travbane medfører omdisponering av dyrka- og dyrkbar mark. Som et avbøtende tiltak til dette foreslår rådmannen at det kreves at dyrka- og dyrkbar mark skal erstattes i forholdet 1:1, forutsatt at arealene er likeverdig produksjonsmessig.
Ikke økolandsby og bolig i Høybyen
Malvik kommune har en tilstrekkelig boligreserve fram mot 2030. Rådmannen har
derfor ikke tatt inn noen store nye områder for bolig, men har valgt å anbefale å ta inn fire
mindre områder for bolig med et fortettingsfokus.
Alle disse områdene er en utvidelse av eksisterende boligfelt. Det er med bakgrunn i at de regnes som en utvidelse av eksisterende boligfelt at rådmannen har valgt å anbefale å ta inn disse. De fire nye områdene for bolig er Sakslund terrasse, Foten, Liavegen og Smiskaret.
I tillegg til disse fire nye boligområdene er sonen for spredt boligbygging i Mostadmark utvidet, slik at den tar med seg innspillsområdet Løva, og eksisterende boliger på Hallvarsplassen.
Rådmannen har valgt å ikke ta inn planene til Malvikbakk økolandsby og Meraker Brug AS sine planer om boliger i Høybydalen.
Hele innstillingen om arealplanen kan du lese her. (Ekstern link til Malvik kommune)