Stabil lav arbeidsledighet

Ledighetsnedgangen fortsetter også i april. Ved utgangen av måneden er det 4 996 helt ledige i fylket, ni prosent færre enn på samme tid i fjor. Totalt er 2,1 prosent av arbeidsstyrken helt ledige.

I tillegg kommer 1698 personer som er på arbeidsmarkedstiltak. Dette utgjør 0,7 prosent av arbeidsstyrken og dermed er bruttoledigheten i Trøndelag i april på 2,8 prosent.

I Malvik er det ved utgangen av april  171 personer helt uten arbeid. Det utgjør 2,3 % av arbeidsstokken og er 28 færre enn ved samme tid i fjor.

Kvalifisering og avklaring for jobb
– Aktiv bruk av arbeidsmarkedstiltak gir arbeidssøkere en god mulighet for å kvalifisere seg til jobb. NAV i Trøndelag jobber stadig tettere med arbeidsgiverne og de aller fleste arbeidsmarkedstiltakene gjennomføres nå i ordinære bedrifter, enten av veileder i NAV-kontor eller via våre leverandører, sier Bente Wold Wigum, regiondirektør i NAV Trøndelag i en pressemelding.

Hver åttende tiltaksdeltaker har et lønnstilskudd. Her får arbeidsgiver dekket en del av lønnen til tiltaksdeltakeren. Fire av ti tiltaksdeltakere i fylket er i arbeidspraksis. Arbeidspraksis brukes av arbeidssøkere som har behov for arbeidstrening for å skaffe seg erfaring og referanser for å søke ordinære jobber. I tillegg går en av fire tiltaksdeltakere i et oppfølgingstiltak som gå ut på å styrke kompetanse og motivasjonen som arbeidssøker og hjelp til å komme i arbeid.

Ledighetsnedgang i de fleste yrker

Ledighetsnedgangen i april gjør seg også gjeldende i nesten alle yrkesgrupper. Unntaket er innen akademiske yrker, helse, pleie og omsorg samt barne- og ungdomsarbeid hvor det har vært en liten økning.

Blant meglere og konsulenter og ingeniører har ledigheten falt med 25 prosent. Denne ledighetsnedgangen samsvarer godt med den store økningen vi ser i nye stillinger innenfor disse yrkene.

Høyest ledighet i Meldal

Meldal er kommunen med høyest ledighet. Her er 3,2 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid. Det er nå 39 prosent flere uten arbeid enn for ett år siden. Også i kommunene Frøya, Verdal og Klæbu er ledigheten over 2,5 prosent. For en del kommuner er ledigheten så lav at vi ikke kan oppgi antall og ledighetsprosent.

Størst nedgang i ledigheten finner vi i Tydal med en nedgang på 67 prosent. Deretter følger Frosta og Hemne med en nedgang på henholdsvis 60 og 51 prosent. I Trondheim er det nå 2 321 personer uten arbeid, noe som utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken.