Bibliotek på Vikhammer

Trond Hoseth svarer Malvik Ungdomsråd.
I leserinnlegg i Malviknytt 16/4 etterlyser leder i Malvik Ungdomsråd forklaring fra de politikerne som stemte for at bibliotek skulle inkluderes i prosjektet ny Vikhammer ungdomsskole i møtet for Oppvekst og Kultur (OPKU) 22/3.
Forklaring kan jeg bare bidra med for min egen stemmegivning, men som utvalgsleder ønsker jeg også utfylle med litt fakta.
Først, alle i OPKU stemte for et alternativ med bibliotek. Forskjellen i stemmegivning lå på basishall, der flertallet ønsket et bedre tallgrunnlag før saken kommer til behandling i kommunestyret, mens en mindretall stemte for alternativ D i innstillingen.
Så er det nok slik at hele utvalget hadde mange av de samme spørsmålene omkring økonomien i ”bibliotekopsjonen” som Ungdomsrådet reiser i sitt leserinnlegg, og det ble gitt mange svar fra Rådmannens representant.
Det er i dag 4 bibliotek på Vikhammer. Det er skolebibliotekene på Vikhammer skole, Vikhammer ungdomsskole og Malvik VGS, samt Folkebiblioteket. De tre første er lovpålagt, alle skoler skal ha et bibliotektilbud, og de to siste er som kjent samlokalisert i lokaler på Malvik VGS i dag.
Det har vært vurdert om kravet til skolebibliotek for nye Vikhammer ungdomsskole kan oppfylles ved å bruke dagens folkebibliotek på Malvik VGS, men dette er faglig vurdert som en tungvint løsning for å bruke biblioteket i undervisningen. Som det framgår av saksframlegget har også Malvik VGS blitt tilbudt å benytte nytt bibliotek som skolebibliotek, men har valgt å takke nei til det.
Med bakgrunn i det gir ikke tallene i saksframlegget for alternativ C hele bildet. Der er nemlig ikke kostnad for et skolebibliotek på Vikhammer U tatt med. I oppsummeringen står det imidlertid:
”Kulturdel er utredet med fire alternativ. Økonomioversikten viser at forskjellen i økte driftskostnader mellom alternativ A med bare kulturskolelokaler og alternativ C med lokale for kulturskole, ungdomshus og bibliotek er om lag 0,9 millioner kroner per år. Ungdomsskolen bruker i dag ressurser på eget bibliotek, og rådmannen vurderer at gevinster ved samlokalisering og samkjøring av ressurser vil bety at forskjellen vil reduseres til om lag 0,45 millioner kroner pr. år. ”
Videre heter det i den faglige vurderingen:
”Gevinster i form av felles utstillingsareal, felles sceneareal, felles foredrag/aktiviteter og felles bruk av ansatte vil gi en merverdi både for elever, ansatte og nærmiljøet.”
Jeg er enig med Ungdomsrådet i at vi har et godt bibliotektilbud på Vikhammer i dag. Men når kommunen skal bygge nytt, mener jeg at vi må prioritere de kommunale oppgavene. Og da stoler jeg på den faglige vurderingen som skisserer at en slik løsning gir en merverdi. Samtidig er jeg trygg på at Fylkeskommunen vil ivareta et godt skolebibliotektilbud for elevene ved Malvik VGS også i tiden framover.
Til slutt i innlegget nevner Ungdomsrådet tomtevalget. Her forholder saksframlegget seg til et kommunestyrevedtak fra 2013, plasseringen skal avgjøres i sentrumsplanen for Vikhammer. Det lanseres imidlertid to alternativ, den nevnte grusbanen og også gressbanen nedenfor.
Sentrumsplanen skal i følge framlegget komme til første gangs behandling i mai og sendes deretter ut på høring. Vi håper at både Ungdomsrådet og alle andre engasjerer seg i den og benytter sjansen til å komme med innspill før endelig vedtak fattes i høst.
Trond Hoseth (AP), leder Utvalg for oppvekst og kultur.