Elektrifisering, nye tog og økt kapasitet

Etter en grundig gjennomgang av prosjektet med elektrifisering av Trønderbanen har Bane NOR funnet det mulig å redusere kostnadene med 600 millioner kroner, noe som bringer prosjektet tilbake til opprinnelig kostnadsramme.
I Jernbanesektorens handlingsprogram fram til 2029 legger Jernbanedirektoratet opp til en betydelig styrking av jernbanen i Trøndelag.
Dette skal skje gjennom elektrifisering av jernbanen Trondheim – Steinkjer og Meråkerbanen.
Det vil bli satt inn nye tog i regiontrafikken i Trøndelag og det blir flere avganger og kortere reisetider.
I 2017 var det 1,4 millioner passasjerer med «Trønderbanen» og ca. 800 000 reisende med fjerntogene på Dovrebanen.
Jernbanedirektoratet legger i handlingsprogrammet opp til at elektrifiseringsarbeidene på «Trønderbanen», det vil si Nordlandsbanen sør for Steinkjer og Meråkerbanen (Hell – Storlien) kan starte opp i 2019.
Målet med elektrifiseringen er å gjøre regiontrafikken i Trøndelag raskere og mer kapasitetssterk samt at elektrisk jernbanedrift har klare miljøfordeler. Strekningen fra Hell til Storlien (Meråkerbanen) inngår i det nordiske transportnettet og det er på svensk side foretatt betydelige oppgraderinger.
Elektrifisering også på norsk side vil være av stor betydning for godstrafikken mellom Norge og Sverige. Når elektrifiseringen er fullført, etter planen i 2023, vil det samtidig være lagt til rette for økt frekvens i regiontrafikken i Trøndelag, skriver Jernbanedirektoratet i en pressemelding.
Etter hvert som flere tiltak i infrastrukturen ferdigstilles vil det bli mulig å øke togtilbudet ytterligere. Jernbanedirektoratet har derfor startet arbeidet med en ny rutemodell for Trønderbanen som kan settes i verk mot slutten av perioden.
Nye tog
Allerede før banen elektrifiseres vil Jernbanedirektoratet at det skal settes inn mer moderne tog i Trøndelag.
En variant av Flirt-togene som går i region- og intercitytrafikk på Østlandet som kan drives både på strøm diesel er bestilt skal settes i drift snarest mulig. En egen liten mellomvogn er utstyrt med moderne dieselmotorer som forsyner toget med strøm, denne enheten kan også erstattes med gass- eller hydrogendrift når slik teknologi er moden for det, heter det i pressemeldingen.