Krever arkeologisk undersøkelse

Trøndelag fylkeskommune har mottatt forhåndsvarsel vedrørende rehabilitering av vannledning mellom Torp og Betania på Malvik.

Før fylkeskommunen kan gi uttalelse må det foretas en arkeologisk feltregistrering innen planområdet for å avklare forholdet til automatisk fredete kulturminner (fornminner). (Saken fortsetter under bildet)

Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune

Sannsynligvis ukjente kulturminner
Fylkeskommunen vurderer det som sannsynlig at planområdet inneholder hittil ukjente automatisk fredete kulturminner, som gjennom årelang pløying eller annen markbearbeiding nå ligger skjult under markoverflaten. (Saken fortsetter under bildet)
Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune

De topografiske forholdene på stedet samt nærheten til kjente kulturminner i området, gir høy prognose for funn av bosetningsspor fra bronse – og jernalder, skriver Trøndelag fylkeskommune, Seksjon Kulturminner i et brev til Malvik kommune.
Det er kjent en rekke gravminner og gravfelt ved Haugsberget  og det er også registrert flere gravminner som i dag er fjernet eller ligger under dyrket mark. En av disse ligger på Ner- Haugan Denne ligger like Nord/Vest for Malvikvegen og planlagt trase. Det er også registrert tilsvarende fotgrøfter på Torp. I forbindelse med sanering av
jernbaneovergangen ved Torp i 2002 ble det utgravd flere kokegroper og en fotgrøft til
en gravhaug under dyrket mark.
I tillegg er det innlever en rekke gravfunn fra området som kan dateres til jernalder. Like sør for planlagt vannledning ved Store Malvik ligger også Malvik kirke med tilhørende kirkested fra middelalder. Det var ikke uvanlig at middelalderkirkene ble anlagt på steder som hadde en viktig og sentral posisjon i jernalder.  (Saken fortsetter under bildet)
Ilustrasjon: Trøndelag fylkeskommune

Fangeleier
I tillegg må det nevnes at det helt i vest ved Ner – Haugan har ligget en krigsfangeleir
fra 2. verdenskrig. Utstrekning for fangeleiren samt brakker og murrester vises tydelig
på ortofoto fra 1947. I Malvik Bygdebok beskrives det at dette var en leir for franske
krigsfanger. Slik vannledningstraseen er planlagt vil man med stor sannsynlighet komme borti murrester ved gravinger her. (Saken fortsetter under bildet)
Skjermdump: norgeibilder.no

Krigens kulturminner har ikke et formelt vern slik regelverket er i dag, men det er ønskelig at spor og vitnesbyrd fra krigen sikres gjennom bevaring hvis mulig, skriver fylkeskommunen i brevet.
Fylkeskommunen er svært interessert i opplysninger om denne fangeleiren, både skriftlig og muntlig, og håper at kommunen kan være behjelpelig med å følge opp dette sammen med dem.
Sjakting
Fylkeskommunen har bestemt at planområdet må bli gjenstand for en arkeologisk registrering ved hjelp av metoden maskinell søkesjakting. Det kan også bli aktuelt med metallsøk i forkant av søkesjaktingen.
Traseen er ca. 1.5 km lang og vi anser at hele traseen har potensial for automatisk fredete kulturminner under dyrka mark.
Maskinell søkesjakting går ut på at overflatelaget blir fjernet i striper (søkesjakter) over
bestemte areal ved hjelp av gravemaskin. Søkesjaktene anlegges vanligvis parallelt i en
avstand av 10-15 m og er gjerne 4 m brede. Dybden kan variere fra ca. 0,20-1 meter, avhengig av grunnforhold og matjordlagets tykkelse. I visse tilfeller er det nødvendig å
grave sjakter med dybde opp til 2-3 meter.
Kommunen må ta kostnaden
Man er noe usikre på hvor lang tid registreringen vil ta, men regner med at arbeidet kan utføres i løpet av 8 dager i felt med to personer.
Kostnadsoverslaget viser at den samlede utgiften blir på kr. 484 723,-
Dette inkluderer forarbeid og tilrettelegging, administrasjonsutgifter, lønns- og reiseutgifter, feltarbeid, rapportskriving, eventuell funnbehandling og innlasting i den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden samt utgifter til gravemaskin osv.
Det er også lagt opp til 4 dager med metallsøking ettersom vi er i et område hvor det
har vært mange gravminner som i dag er dyrket bort. Eventuelle automatisk fredete funn som blir gjort med metallsøker kan være med på å fortelle noe om aktivitet i forhistorisk tid og i dette tilfellet særlig fra jernalder.
Bekreftelse
Fylkeskommunen ber Malvik kommune om skriftlig bekreftelse på kostnadsoverslaget.  Tiltakshaver må også inngå avtale med berørte parter om erstatning for eventuell avlingsskade, samt varsle aktuelle grunneiere og brukere om det forestående feltarbeidet. Dette skal gjøres av tiltakshaver minst 3 uker før oppstart av registreringen.
Tiltakshaver må selv vurdere når det er hensiktsmessig å få utført det arkeologiske
registreringsarbeidet i forhold til planprosessen. Viser det seg at planområdet er vesentlig endret eller utvidet når reguleringsplanen blir lagt ut til offentlig ettersyn, vil fylkeskommunen måtte vurdere ytterligere arkeologiske registreringer.