Samarbeider om Mitt Valg

Malvik kommune og Lions Club Malvik/Saxedatter har inngått en samarbeidsavtale om opplæring og bruk av undervisningsopplegget Mitt valg.

Lions Club Malvik/Saxedatter har gjennom avtalen tatt på seg ansvaret for opplæringen av ansatte i skoler og barnehager i kommunen gjennom å arrangere kurs med sertifiserte Mitt Valg-instruktører.
Formålet med avtalen er et samarbeid mellom kommunen og Lionsklubbene for å styrke barn og unges oppvekstvilkår gjennom bruk av undervisningsopplegget Mitt Valg.
Gjelder i tre år
Samarbeidsavtalen gjelder i tre år frem til februar 2021 og arbeidet forankres i kommunens planer ved politisk behandling ved rullering av kommuneplan, utvikling av folkehelseprogram og utvikling av handlingsprogram mot vold og overgrep.
Lions forplikter seg gjennom avtalen å påse at Stiftelsen Det er Mitt Valg gjennomfører kurs og skal tilrettelegge kursene i samarbeid med kommunens kontaktperson.
Kommunen har gjennom avtalen forpliktet seg til å koordinere slik at samtlige lærere og barnehagelærere gjennomfører Mitt Valg kurs og at Mitt Valg skal forankres i kommunale handlingsplaner og kommuneplanen.
Lions forplikter seg til å dekke utgifter til Mitt Valg-instruktører og undervisningsmateriell til kursdeltagerne. Kommunen forplikter seg til å dekke egnede kurslokaler og bevertning under kursene i avtaleperioden.