SP sier nei til travbane

Leserinnlegg fra Senterpartiets kommunestyregruppe i Malvik: I den pågående debatt om plassering av ny travbane på Leistad verserer det mange rykter. Ett av disse er knyttet til at noen visstnok skal ha kontroll på Senterpartiet, og at vi etter ryktet er positiv til denne plasseringen.

Vi vil derfor klargjøre følgende: Senterpartiet i Malvik ønsker ingen travbane plassert midt i et av kommunens kjerneområder for landbruk. Dette er et standpunkt som er forankret via vedtak i kommunestyregruppa, styret og medlemsmøte.

Området rundt Kvegjerdet og Leistad ble ved forrige rullering av kommunens arealplan avsatt til hensynssone/kjerneområde landbruk i et 50 års-perspektiv. Tillater man etablering av annet enn landbruk i dette området vil det i løpet av ganske kort tid skape et press for å åpne også andre arealer i dette området. Å hevde at etablering av travbane vil hindre denne «ketchupeffekten» er i beste fall naivt.

Landbruket er ei langsiktig næring som krever forutsigbare rammebetingelser i et langsiktig perspektiv. Nettopp denne langsiktigheten ble gjort ved forrige rullering av arealplanen for seks år siden. Vedtak som førte til optimisme og framtidstro. Området har et aktivt landbruksmiljø bestående av unge bønder som på bakgrunn av kommunestyrets vedtak både har tatt utdanning og investert store summer i fremtidig driftsapparat. God og rasjonell drift krever også sammenhengende arealer som gir lave kostnader og effektiv jordbearbeiding.

Matjord er en knapp ressurs som det må være en høy terskel for å omregulere. Travbane er etter vårt syn ikke en så viktig sak at det kan forsvare omregulering. At man skisserer en løsning for flytting av matjorda endrer ikke vårt standpunkt. Flytting av matjord kan framstå som en bra sak, men det er altfor stor usikkerhet knyttet til dette og det tar mange år før jorda muligens blir like produktiv som før flyttingen.

Til tross for at den aktuelle jorda på Leistad produserer over landsgjennomsnittet, blir den omtalt som dårlig. Vi mener denne jorda har potensiale til å gi gode avlinger om den drives godt og derfor bør bli liggende der den er. Dersom eieren av gården ønsker å selge står han i dag fritt til å selge denne som en landbrukseiendom til noen som ønsker å forvalte matjorda til matproduksjon.

Vi i Senterpartiet er imidlertid ikke negativ til at travbanen plasseres i Malvik, men da ikke på matjorda midt i kjerneområdene for landbruk. Alternative plasseringer som etter vår mening må vurderes er områder ved Vassåsen eller Bromsetåsen.

Senterpartiets kommunestyregruppe i Malvik

Ole Herman Sveian, Ketil Sivertsen, Ida Vetleseter Bøe