Helsesenteret kan kreve erstatning

Saksvik Helsesenter protesterer på oppsigelsen av leieavtalen med Malvik kommune.


De varsler også at de vil kreve erstatning for økonomisk tap, dersom kommunen opprettholder sin oppsigelse.
Malvik kommune på sin side, ønsker å selge lokalene til legene som holder til i det samme bygget.
Det var i begynnelsen av februar Malviknytt kunne fortelle at Kommunen kaster ut trenings- og helsesenter fra lokalene hvor Saksvik legesenter også holder til. Årsaken skal ligge i støyproblemer.
Urettmessig oppsigelse
Advokat Jan Birger Løken skriver i et brev til Malvik kommune at kommunen hevder oppsigelse er begrunnet i støy som angivelig fremdeles er til ulempe for andre leietakere.
– Saksvik Helsesenter har, som kommunen er kjent med, av hensyn til legesenteret i etasjen over gjennomført omfattende støydempende tiltak. Det foreligger foreløpig ikke noen rapport som med sikkerhet kan slå fast hvilken effekt disse tiltakene har hatt.
– Saksvik Helsesenter har bedt kommunen om at det blir utført nye støymålinger da selskapet er av den oppfatning at
støyen nå kan ligge innenfor de grenseverdier som følger for relevante bygninger og arealer etterNS 8175. Slike støymålinger er ikke utført, skriver advokaten i brevet.
– Det er da heller ikke mulig å fastslå om eventuelle ytterligere tiltak vil kunne iverksettes på en hensiktsmessig måte, hevder advokaten.
Saksvik Helsesenter mener derfor at oppsigelsen er gjort på et uriktig faktisk grunnlag og bestrider oppsigelsens rettmessighet.
Hører ikke hjerteslagene pga støy

Carl-Jakob Midttun

Rådmann Carl-Jacob Midttun forteller det er gitt politiske signaler på at lokalene på Saksvik legesenter skulle sees på i en mulig salgssammenheng.
– Vi er i dialog med legene på Saksvik. De er kjent med at rådmannen har sagt opp leieeavtalen med leietakerne i første etasje, kunne Midttun fortelle under siste kommunestyremøtet mandag 26.februar.
– Årsaken er at dette funket ikke sammen. Legene hørte ikke hjerteslagene når de lyttet på pasientene. Derfor fungerte ikke dette og avtalen er nå sagt opp, sa Midttun.
– Første etasje blir tom etter hvert. En eiendom vi er i dialog med legene på. Her kan fremtidig leie være en mulighet, men også å selge eiendommen til legene hvis de ønsker det, sa Midttun.

– Malvik kommune har forståelse for Saksvik Helsesenter sin situasjon og bekrefter at vi har mottatt brev via deres advokat. Rådmann vil behandle saken og besvare brevet innen rimelig tid, svarer organisasjonssjef Randi Rasmussen i Malvik kommune, når Malviknytt ber administrasjonen om en kommentar.

Utleiers risiko 
Saksvik Helsesenter påpeker videre at treningsfasiliteter, herunder bruk av tredemølle så vel som vekter, er en del av den virksomheten som Malvik kommune har leid ut til, nemlig fysioterapi.
Dersom Malvik kommune er avhengig av å redusere støyen ytterligere som følge av krav fra andre leietakere, er dette Malvik kommunes risiko som utleier og kommunen er henvist til å foreta eventuelle avbøtende bygningsmessige tiltak.
Kommunen som utleier står ikke fritt til å velge å si opp leietakeren i stedet, især ikke når dette som her er begrunnet i egen økonomisk interesse.
Saksvik Helsesenter oppfordrer Malvik kommune i sitt brev til å trekke oppsigelsen.
Varsler om krav om erstatning 

Bo Alexander Didriksen, Saksvik helsesenter

Hvis Malvik kommune opprettholder oppsigelsen vil Saksvik Helsesenter fremme krav om erstatning for det økonomiske tapet de lider.
Saksvik Helsesenter forespurte Malvik kommune våren 2015 om en utvidelse av treningsrommet og mulighet for å tilby trening på kveldstid i tillegg til dagtid, noe Malvik kommune var positive til.
Ominnredningsarbeider ble utført hvor kommunen stilte som prosjektleder, mens Saksvik Helsesenter betalte kostnadene. Saksvik Helsesenter iniirettet seg i god tro med hensyn til den aksept Malvik kommune som utleier gav til Saksvik Helsesenters utvidelse av treningsfasilitetene.
Noe skriftlig tillegg til kontrakten var det naturlig nok ikke behov for i og med at treningsrom og aktiviteten lå innenfor utleieformålet.
Advokat Løken skriver i sitt brev til kommunen at Saksvik Helsesenter har foretatt omfattende investeringer for å redusere sjenerende lyd, dette i samråd med utleier (kommunen), og dertil gjort adekvate tiltak etter at støymålinger ble utført.
Etter at tiltakene ble utført har Malvik kommune dessverre valgt si opp leieforholdet.
Kommunen har ikke undersøkt
Beslutningen er truffet basert på muntlige henvendelser, og uten å undersøke hvilken støydempende effekt de iverksatte tiltak faktisk har medført, og derfor uten å ta stilling til om eventuell sjenerende lyd ligger innenfor de normer som gjelder, og som andre leietakere må akseptere i et leieforhold.
Det er videre uomtvistelig at Saksvik Helsesenter har lagt ned et ikke ubetydelig beløp i ominnredning og støydempende tiltak i lokalene. Disse investeringene er gjort i tillit til den aksept Malvik kommune gav til ominnredningen og at Saksvik Helsesenter skulle leie lokalene også fremover.
Malvik kommunes etterfølgende oppsigelse gjør Saksvik Helsesenters investeringer mer eller mindre verdiløse, heter det i brevet fra advokat Jan Birger Løken.
Saksvik Helsesenter krever derfor alle kostnader Saksvik Helsesenter har hatt til ominnredningen og støydempende tiltak erstattet av kommunen såfremt oppsigelsen opprettholdes.
Saksvik Helsesenter vil å så fall komme til det konkrete kravets størrelse.
Helsesenterets primære ønske er å fortsette leieforholdet og håper at de kan komme i en konstruktiv dialog med kommunen med sikte på å løse den situasjon som foreligger, heter det i brevet fra Saksvik Helsesenter.