Nei til parkeringsavgift i Malvik

Malvik FrP sier nei til etablering av parkeringsavgift i Malvik

Malvik FrP ønsker ikke å støtte rådmannens innstilling i uttalelsen angående Byutredning for Trondheimsområdet og fremmer eget endringsforslag i saken.

– Byutredningen er et av grunnlagene inn i forhandlingene om ny Byvekstavtale. Derfor mener FrP at det er viktig med tydelige signaler inn til departementet om at bompenger og store økninger i parkeringsavgifter ikke er en god løsning for folk som bor og jobber i Trondheimsområdet, sier FrP’s Lill Harriet Sandaune i en pressemelding.

Det må være et statlig ansvar å sikre gode tilbud innenfor kollektivtransporten, og legge til rette for at folk kan benytte sykkel og gange. Vi politikere må ha som oppgave å gjøre det enklere for næringslivet å drive sine virksomheter, bidra til at folk kommer seg til og fra jobb, fritidsaktiviteter og nødvendige ærend i regionen vår. Ikke legge flest mulig hinder i vegen for innbyggerne i hverdagen.

Med forslaget til rådmannen og Byutredningen legges det blant annet opp til en regional parkeringsstrategi som skal regulere parkering i tettsteder og sentrum.

– Det vil altså si at Malvik kommune frasier seg reguleringen av parkering og etter all sannsynlighet vil få parkeringsavgift i kommunen. Dette ønsker ikke Malvik FrP å støtte. Så kommer det selvfølgelig i tillegg økninger i bomavgiftene på minst 2 ganger den avgiften som vi allerede har i dag.

– Dette er det uaktuelt for Malvik FrP å være med på å støtte, skriver Sandaune i pressemeldingen.

Malvik FrP og Lill Harriet Sandaune vil derfor fremme følgende forslag under kommunestyrets behandling:

Forslag i sak 3/18 Uttalelse – Byutredningen for Trondheimsområdet

Malvik kommune er opptatt av å ivareta transportbehovet i regionen. Målet er å forbedre mobiliteten, med en økning av reiser i form av gåing, sykling og kollektivreiser. Byutredningen må prioritere tiltak som gir økte frekvenser på buss og jernbane, gode og trygge gang- og sykkeltraseer, tiltak som nyttiggjør delingssystem og teknologiske løsninger og god kapasitet på pendelparkeringer for reisende i nabokommunene til Trondheim.

Det forutsettes at Byutredningen for Trondheimsregionen tar utgangspunkt i tiltak som er statlig/offentlig finansiert, og uten bruk av bompenger.