Millionoverskudd i kommunen

Malvik kommune sitt regnskap for 2017 er på det nærmeste ferdig og økonomisjef Einar Spjøtvoll kan legge fram et årsregnskap som viser et overskudd på 34 millioner.
Netto driftsresultat ble på 42 millioner.
God budsjettdisiplin
Overskuddet er kommunens disponible midler etter at alle finans- og driftsutgifter er betalt og øremerkede midler er satt av på fond til inneværende år.
– Overskuddet skyldes for det første en meget god budsjettdisiplin og lojalitet hos de kommunale virksomhetene, samt at skatteinngangen i 2017 ble vesentlig bedre enn budsjettert. Vi fikk også et noe rimeligere lønnsoppgjør i fjor.
Sprekk i oppvekst
Oppvekstområdet i Malvik kommune fikk i fjor et budsjettmessig merforbruk på nesten seks millioner.
– Merforbruket er knyttet til skole og barnehage og det er særlig utgifter til barn med spesielle behov det er snakk om, forklarer økonomisjefen.
– For de andre virksomhetene er det snakk om små overskudd både for de tekniske tjenestene, hos rådmannen og de folkevalgte, forteller Spjøtvoll.
Halvparten kommune og stat
Overskuddet på ca 34 millioner fordeler seg med vel 16 millioner på kommunens ulike tjenesteområder og 17 millioner i overordnede inntekter.
– Av dette er elleve millioner økte skatteinntekter hvor flere faktorer spiller inn, forklarer Einar Spjøtvoll.
– Skatteinntekt etter utjevning av skatteinntekter mellom kommunene er vanskelig å budsjettere, forteller han.
Stabil e-skatt
Inntekten på e-skatten ble på 31,9 millioner i 2017.
– Eiendomsskatten er stabil med de samme satsene og grunnlagene som før, med bare en oppgang i inntekten som følge av volumøkning, sier Einar Spjøtvoll.
Endelig regnskap og årsrapport legges frem for kommunestyret i mai/juni, hvor også detaljene bak tallene vil være klare.