18,5 m høye blokker i Hommelvik

Rådmannen går inn for at reguleringsplanen for Hommelvik Panorama nå legges ut for offentlig høring og ettersyn.


Fra sakspapirene fremkommer det at Hommelvik Panorama ønsker å legge til rette for et kombinert leilighets- og næringsbygg på eiendommen Liavegen 2A.

  • Byggene vil bli 18,5 meter høye. Dette er 4,5 meter høyere enn de føringer som er lagt i områdeplanen for Hommelvik sentrum.
  • Det planlegges bygd 62 leiligheter. Eiendommen inngår i det som er definert som sentrumssonen i Hommelvik med kombinert arealformål bolig, detaljhandel og kontor.
  • Næringslokalene vil være på bakkeplan med et areal på ca 2.100m2.

Planområdet omfatter også et areal for gangveg ved Homla bru som skal gi bedre trafikksikkerhet for gående som ferdes til og fra planområdet.
Nå legges reguleringsplan for Hommelvik Panorama ut til høring og offentlig ettersyn. (saken fortsetter under bildet)

Illustrasjon fra saksfremlegg

To områder
Planområdet består av to områder. Ett mindre område ved Homla bru hvor det kan bygges gangveg for å bedre trafikksikkerheten og hovedområde hvor det tilrettelegges for næring og bolig.
I dag ligger virksomheten Stillashuset as på området for detaljreguleringen, denne består av en administrasjonsbygning, to telthaller, en brakke og en stor p-plass. Nabotomtene er i hovedsak dyrket mark og vegareal.
Høyden ødelegger for utsikten
Illustrasjon fra saksfremlegg

Planprogram og oppstart av planarbeid ble varslet 02.november 2015. Grunneiere og andre rettighetshavere ble varslet ved brev i oktober og november 2015.
Etter høringsperioden er det kommet innspill fra beboere i Karlslystvegen om at den foreslåtte byggehøyden vil ødelegge utsikten til sjøen.
Bebyggelsens høyde og utnyttingsgrad utfordrer gjeldende reguleringsplan hvor maksimal byggehøyde satt til 14 meter. Høyden foreslås regulert til 18,5 meter for lamellbebyggelsen.
Hovedsakelig skyldes økningen at man ønsker å bygge en etasje mer enn hva det er lagt opp til i sentrumsplanen, mens noe av økningen skyldes at forretningsdelen i første etasje krever større etasjehøyde på grunn av større romhøyde og mer plasskrevende tekniske installasjoner.
Antall leiligheter som foreslås er 62 og næringsarealet er på 2100 m2.
Bolig og næring
Prosjektet vil ha to nivåer med ulike formål. På bakkeplan skal det etableres forretningslokaler på omtrent 2100 m2, med tilhørende parkering, arealer for varelevering og adkomst for både gående, syklende, biltrafikk og varelevering, samt bodareal og adkomst for boligene i etasjene over.
Over forretningslokalet skal det oppføres to lamellblokker med fire etasjer tilsammen 62 leiligheter. Arealet mellom blokkene blir felles utearealer med lekeplasser og takhage for beboerne. Under bakkeplan etableres parkeringskjeller med boder, tekniske rom og lignende.
Utvalg for Areal og samfunnsplanlegging skal behandle saken som gjelder 1.gangs behandling av detaljregulering for Hommelvik panorama onsdag 28.februar.