Vil utrede gratis halleie

Med noen få justeringer siden oppstarten i 2006 har Malvik kommune hatt tilbud om gratis lokalleie i kommunale bygg til idrett- og kulturformål for barn og unge 0 – 19 år.

Kommunestyret og rådmannen ønsker i utgangspunktet ingen endring i etablert praksis, som betyr at det er gratis leie til trening, kamper og øving til kulturarrangement. For kulturarrangement skal det betales vanlig leie.
Rådmannens hadde innstilt til utvalg for Oppvekst og kultur (OPPKU) sitt møte den 15.februar at følgende prinsipp skulle fortsette å gjelde for gratis halleie i Malvik.

  • Det er gratis leie i kommunale bygg for barn og unge 0-19 år. Dette gjelder lag og organisasjoner tilhørende Malvik kommune. I idrettshaller og idrettsbygg gjelder dette all trening og terminfestede arrangement som kamper og turneringer.
  • I kulturbygg er all øvingstid gratis, men det kreves leie for kulturarrangement.
  • Alle leietakere i kulturbygg med behov for teknisk bistand til lyd/lys må betale for dette

Sendes ut på høring
Et enstemmig Utvalg for oppvekst og kultur vedtok derimot å sende saken tilbake til rådmannen.
– Vi ønsker at saken høres i kulturrådet, idrettsrådet og ungdomsrådet. Vi ønsker også at rådmann, ut fra disse innspillene, utreder saken i enda større grad. Vi ønsker blant annet tilbakemelding hvordan regelverket blir når deltakere har ulik alder, heter det i protokollen etter møtet i Oppku.
– Utvalget ønsker også en grundigere utredning på hvordan de økonomiske konsekvensene blir dersom organisasjonene betaler lyd- og lyskostnader selv, men ikke husleie. Utvalget ber også rådmannen vurdere løsninger for hvordan det håndteres når lag/foreninger ikke benytter reservert tid.