Veteranarbeid er viktig

Leserinnlegg av Ole Herman Sveian, (SP) varaordfører: Ser at Høyres Eva Lundemo skriver i lokalpressen at veteranene nedprioriteres i Malvik.

Hun er veldig opptatt av å poengtere at dette er en sak som er for viktig til at den blir en del av det partipolitiske spillet. Jeg støtter 100% at saken er så viktig at den ikke bør bli gjenstand for partipolitisk spill.
Lundemo bruker imidlertid samme leserinnlegg nettopp til å gjøre dette til en del av det politiske spillet ved å hentyder at dette arbeidet nedprioriteres fordi det aktuelle vedtaket ble gjort mot undertegnede og Ap sine stemmer i kommunestyret. Dette utsagnet synes jeg det ikke er belegg for, og jeg opplever at vi alle er interessert i at det skal være framdrift på arbeidet med å lage en plan for veteranene slik kommunestyret har vedtatt.
I sine leserinnlegg fordreier Lundemo bevist realitetene om et samlet kommunestyre sin vilje til å lage en plan for veteranene i Malvik.
Jeg opplever at alle kommunestyrets medlemmer ønsker å ivareta veteranene igjennom utarbeidelse av en plan. Det som imidlertid skilte oss var tilnærmingen til hvordan arbeidet med en veteranplan skulle løses.
Høyres gruppeleder foreslo en kommunal plan, og fikk med seg kommunestyrets flertall på dette. Mindretallet ønsket å følge tilrådningen fra Ordføreren i hennes interpellasjonssvar. Der legger hun opp til at vi samarbeider med flere nabokommuner om arbeidet med en veteranplan.
Vi lever alle godt med det endelige vedtaket om en kommunal plan, det viktige nå blir å sørge for at vedtaket om å utarbeide denne planen følges opp. Min oppfatning er at det både er stor vilje og forståelse i kommunestyret for at det skal være en god oppfølging av veteranene i Malvik.
Det viktige er at de både får den hjelp og støtte de trenger, samt den anerkjennelse de fortjener. Jeg har med bakgrunn i ovennevnte, pr mail, forespurt rådmannen om framdrift i arbeidet med å realisere dette vedtaket og bedt om at det blir orientert om status i førstkommende formannskapsmøte.

Ole Herman Sveian, varaordfører i Malvik