Fryselageret vil utvide

Malvik Fryselager AS ønsker å kjøpe tilleggsareal nord for dagens fryselager på Sveberg av Malvik kommune. Bakgrunnen er planer om utvidelse av fryselageret.

Næringssjef Ole Chr. Iversen har vurdert spørsmålet og finner ingen vesentlige hinder for et slikt salg.
På bakgrunn av vurderinger fra to uavhengige næringsmeglere anbefales det å selge arealet til 1.100 kroner per m2 .
Et salg som skissert i denne saken vil medføre at kommunens kapitalinntekter øker med vel 1 million kroner.
Grøntdrag
Det aktuelle arealet som Malvik Fryselager AS ønsker å kjøpe av Malvik kommune er i dag et grøntdrag i Sveberg Industriområde. I dette grøntdraget går en sti som forbinder boligfeltet på Grønberg sammen med både næringsområdet på Sveberg og videre innover i turområdene ved Stavsjøen.
Selv om grøntdrag i næringsområder totalt sett vurderes som viktig, anbefaler likevel rådmannen at det aktuelle arealet selges til Malvik Fryselager AS. Rådmannen legger vekt på at dagens gangsti fra kulverten under E6 opprettholdes, og vurderer at hensynet til næringslivet og lokale arbeidsplasser går foran behovet for dette grøntdraget. En eventuell dispensasjon vurderes dermed ikke å være i strid med intensjonene i planen.
Ikke til hinder for ny E6
Næringssjef Ole Chr. Iversen har funnet det nødvendig å undersøke om et salg av dette området, og oppføring av næringsbygg på tomta, kan ventes å komme i konflikt med fremtidig utvidelse av E6 forbi næringsområdet på Sveberg.
Nye Veier AS har bekreftet at en slik konflikt ikke er aktuell, og rådmannen konkluderer derfor med å anbefale salg. Kjøper er oppfordret til å kontakte Nye Veier på egen hånd, for å innhente egen bekreftelse, står det i saksfremlegget som Formannskapet i Malvik skal ta stilling til mandag 12.februar.
Saken skal endelig behandles av kommunestyret og Rådmannens innstilling til behandling i Formannskapet er:

  1. Malvik kommune selger en parsell på cirka 967 m2 av eiendommen 48/309 på Sveberg til Malvik Fryselager AS. Arealet skal benyttes til utvidelse av fryselageret.
  2. Prisen på råtomta foreslås satt til 1 100 kroner per m2.
  3. Ordfører gis fullmakt til å underskrive kontrakten